Sedan 2015 genomför regeringen en satsning för att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa. Större delen av satsningen består av överenskommelser som slutits mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) och 7 miljarder har fördelats på regionerna mellan 2015 och 2021. Centrala delar i överenskommelserna är att stärka bemanning och kompetensförsörjning samt att öka kunskaperna i vården om förlossningsvården och kvinnors hälsa.

Det här är en delrapportering av vårt uppdrag att följa satsningen. I slutrapporten som publiceras i april 2023 kommer vi att beskriva hur förlossningsvården och övrig vård som rör kvinnor har utvecklats under den period som satsningen omfattar. Vi kommer också att sammanställa myndigheternas och regionernas samlade insatser under hela satsningen och göra en fördjupande analys inom ett eller flera områden som är relevanta för satsningen.

Tidigare rapporter om satsningen på kvinnors hälsa

Vård- och omsorgsanalys har även tidigare haft ett uppdrag som innebar att följa upp satsningen under åren 2015-2019.

Förlösande för kvinnohälsan? En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa. (Rapport 2020:11)

Avgiftsfri mammografi. En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa. (Rapport 2020:12)

Kostnadsfria preventivmedel till unga. En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa. (Rapport 2020:13)

Olik eller ojämlik? En analys av regionala skillnader i graviditetsvårdkedjan. (Rapport 2019:4)

I väntans tider. En delrapport om satsningen på kvinnors hälsa. (Rapport 2018:2)