Syftet med promemorian är att på en övergripande nivå beskriva de förändringar i vårdkonsumtionen som covid-19-pandemin lett till. Arbetet har utgått från tre frågeställningar:

  • Hur har vårdkonsumtionen i den specialiserade vården i stort förändrats under pandemin?
  • Hur har pandemin påverkat befolkningens syn och efterfrågan på vård?
  • Hur har vårdens omställning och ransoneringar till följd av pandemin påverkatbefolkningen?

Undersökningen visar bland annat att många avstod från att söka vård under pandemin, eller fick sin vård inställd eller senarelagd. Det uppdämda vårdbehovet under 2020 ledde till ökad efterfrågan på vård under 2021, och även om det genomfördes fler besök, operationer och åtgärder i den specialiserade vården fortsatte vårdköerna att växa. Personer med långvariga hälsoproblem har i störst utsträckning påverkats negativt av inställd och uppskjuten vård under pandemin.

Läs

publikationen