Resultaten i korthet

Rapporten visar att patienter sällan känner till vårdens skyldigheter och att vården har svårt att omsätta lagen i praktiken. Annat som hindrar patientlagens genomslag är att det saknas vårdpersonal med rätt kompetens, att ekonomin är ansträngd i landstingen och att det fortfarande saknas ett flertal nationella administrativa lösningar som kan underlätta samordningen.

Både regeringen och regioner samt landsting har genomfört ett antal insatser kopplade till patientlagens införande. Särskilt fokus har varit på patienters möjlighet att söka öppenvård i ett annat landsting. Samtidigt är det tydligt att patientlagen inte föranlett några större förändringar i landstingens strategier och arbetssätt.

Hur kan införandet stärkas?

Vårdanalys redovisar i rapporten sex olika möjligheter som kan stärka införandet av lagen. Vården kan bland annat i större utsträckning involvera patienter och patientorganisationer, och kunskapen om vilka effekter ett mer patientcentrerat arbetssätt ger kan stärkas.

Läs fler uppföljningar av patientlagen.

Taggar

patientlagen