Sedan 2015 pågår en satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvården. Ett mål med satsningen är att stärka kompetens­­försörjningen. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått i uppdrag av regeringen att följa satsningen och analysera utvecklingen inom området. En del i vårt arbete är att göra en fördjupad studie av bemanning och produktivitet inom förlossningsvården. Här presenterar vi resultaten från studien där vi har analyserat behov av och tillgång till barnmorskor på tio förlossnings­kliniker i Sverige.

Våra slutsatser

  • Bemanningsläget utmanas av ett jämnt patientinflöde som kräver en konstant kapacitet under dygnet och över året.
  • Klinikerna klarar inte bemanningen under sommaren och marginaler saknas under resten av året. Det beror delvis på en stor andel obekväm arbetstid.
  • Små kliniker har fler arbetstimmar per förlossning, vilket medför att vården blir dyrare, samtidigt framstår arbetsmiljön som mer hållbar.
  • Arbetssituationen innebär hög arbetsbelastning, lite tid för kompetens­utveckling och små förutsättningar för ett gott ledarskap, och det gör det svårare att behålla personal.
  • Bemanningsläget är fortfarande svårt trots insatser inom satsningen på kvinnors hälsa. Det kan delvis bero på ett behov av en ökad grundbemanning.

Våra rekommendationer

  • Regionerna behöver följa upp och utvärdera arbetstidsmodellernas ändamålsenlighet.
  • Regionerna behöver ge barnmorskorna bättre möjligheter till kompetens­utveckling.
  • Regionerna behöver stärka ledarskapet i förlossningsvården.
  • Regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att utveckla nationell statistik så att barnmorsketätheten går att följa.

Läs

publikationen

Läs mer

Här hittar du alla rapporter från vår uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa.

Sammanfattning

Presentationen sammanfattar rapporterna 2023:4 Över tiden? och 2023:5 I tid och otid.

Ladda ner presentationen som pdf.