I många höginkomstländer står hälso- och sjukvården inför stora utmaningar till följd av en växande andel äldre i befolkningen. För att främja ett ökat internationellt lärande deltar vi sedan 2019 i det internationella samarbetet International Collaborative on Costs, Outcomes, and Needs in Care (ICCONIC) tillsammans med forsknings- och utvärderingsinstitutioner i 10 andra länder.

Under 2019 till 2022 har ICCONIC jämfört vårdkedjor för sköra äldre personer som drabbas av antingen höftfraktur eller akut hjärtsvikt. Genom att jämföra vårdkedjor över flera vårdformer, som exempelvis slutenvård på sjukhus, öppenvård, hemsjukvård och äldreomsorg, för patientgrupper med omfattande vård- och omsorgsbehov i länder med olika hälso- och sjukvårdssystem kan möjliga förbättringar i olika system identi­fieras.

Arbetet presenterades 2021 i ett temanummer i den vetenskapliga tidskriften Health Services Research: International Comparisons of High‐Need, High‐Cost Patients.

Denna promemoria är en kombinerad översättning och fördjupning av de svenska resultaten.

Resultaten i korthet

För att underlätta tillämpningen av den metodik som utvecklas i ICCONIC-arbetet rekommenderar de medverkande forskarna beslutsfattare att

  • förbättra tillgången till redan insamlade data
  • undersöka om vård kan överföras till mindre resurskrävande vårdformer utan att patienternas hälsoutfall påverkas negativt.

För Sveriges del drar vi ytterligare lärdomar från ICCONIC-arbetet:

  • Uppföljning, jämförelser och analyser bör ta sin utgångspunkt i patientperspektivet genom att belysa patienternas vårdkedja över berörda vårdformer, som exempelvis äldreomsorg och hemsjukvård.
  • ICCONIC-arbetet har återigen visat på betydelsen av lättillgängliga data och behovet av att utöka det nationella patientregistret med primärvårdsdata.
  • ICCONIC-arbetet nyanserar bilden av att Sverige har relativt få slutenvårdsplatser i jämförelse med andra länder genom att belysa hemsjukvård och äldreomsorg som viktiga vårdformer i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.

Läs mer om ICCONIC – Harvard Global Health Institute.

Läs

publikationen