Flaggor.

Internationella jämförelser är en del av vårt uppdrag

I myndighetens uppdrag ingår att bedriva omvärldsbevakning och genomföra internationella jämförelser. Vi arbetar med internationella jämförelser både inom specifika projekt och som del av internationella samarbeten.

Ett par exempel på projekt med internationella utblickar och jämförelser är Nordisk socialtjänstundersökning, där vi undersökt potentialen i att samordna studier av brukarerfarenheter av socialtjänsten i Norden och Den nordiska äldreomsorgen, där vi gjort en jämförande kartläggning av äldreomsorgens struktur, organisation och innehåll i de nordiska länderna.

Läs mer om de internationella samarbetena vi deltar i nedan.

European Observatory

The European Observatory on Health Systems and Policies är en organisation under Världshälsoorganisationen (WHO). Organisationen tar fram och samlar underlag för evidensbaserat beslutsfattande inom hälso- och sjukvården.

Vård- och omsorgsanalys bidrar med omvärldsanalyser och jämförelser av hälso-och sjukvårdssystemens utveckling i Europa. Vi ger också kontinuerlig och aktuell information om reformer och politiska initiativ på hälso- och sjukvårdsområdet genom nätverket The Health Systems and Policy Monitor.

Förutom Myndigheten för vård- och omsorgsanalys deltar även Ekonomihögskolan vid Lunds universitet i samarbetet från svensk sida.

Läs mer

Här hittar du alla publikationer från The European Observatory on Health Systems and Policies som rör Sverige.

International Health Policy Survey, IHP

Studien International Health Policy Survey (IHP) genomförs årligen i samarbete med den amerikanska stiftelsen The Commonwealth Fund. Syftet är att ge underlag till ett förbättrat beslutsfattande i hälso- och sjukvården.

I ett rullande treårsschema vänder sig studien till tre olika grupper: befolkningen som helhet (från 18 år), den äldre delen av befolkningen (från 65 år) och läkare i primärvården. Frågorna till befolkningen rör bland annat tillgänglighet till vård och information, delaktighet och samordning inom vården. Frågorna till läkarna i primärvården rör bland annat hur de upplever kvaliteten på vården, sin arbetssituation samt tillgängligheten och samordningen inom vården.

Vi har på regeringens uppdrag genomfört den svenska delen av studien sedan 2014. Förutom Sverige ingår Australien, Frankrike, Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA i samarbetet.

Pågående och tidigare undersökningar inom IHP

Här hittar du pågående undersökningar och tidigare rapporter inom IHP-undersökningen.

International Collaborative on Costs, Outcomes and Needs in Care, ICCONIC

Vi medverkar sedan 2019 i det internationella samarbetet International Collaborative on Costs, Outcomes, and Needs in Care (ICCONIC). Samarbetet fokuserar på internationella jämförelser av vårdinsatser, kostnader och utfall för olika patientgrupper med omfattande vårdbehov längs patienternas hela vårdkedja. I ICCONIC medverkar elva höginkomstländer: Australien, Kanada, England, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Nya Zeeland, Spanien, Sverige, Schweiz och USA.

ICCONIC-samarbetet är en utlöpare av det redan etablerade samarbetet mellan motsvarande länder kring International health policy survey (IHP-studien) som leds av den amerikanska stiftelsen Commonwealth Fund. Både Commonwealth Fund och the Health Foundation har särskilt understött ICCONIC-samarbetet i dess inledande fas. Idag ingår även representanter från Danmark och Finland i ICCONIC-samarbetet.

Under 2019 till 2022 har forsknings- och utvärderingsinstitutionerna i de elva länderna inom ICCONIC-samarbetet  jämfört vårdkedjan för sköra äldre personer som drabbas av antingen höftfraktur eller akut hjärtsvikt. Resultatet presenterades 2021 i ett temanummer i den vetenskapliga tidskriften Health Services Research.

2023 översatte vi det arbetet för att sprida kunskap om hur vårdkedjor för specifika patient­grupper kan jämföras genom att utgå från patienternas samlade behov av insatser snarare än att specifikt studera insatser inom avgränsade speciali­teter eller vårdformer.

Läs mer om ICCONIC – Harvard Global Health Institute.