Flaggor.

Internationella jämförelser är en del av vårt uppdrag

I myndighetens uppdrag ingår att bedriva omvärldsbevakning och genomföra internationella jämförelser. Vi arbetar med internationella jämförelser både inom specifika projekt och som del av internationella samarbeten.

Internationella jämförelser i projekt

Ett par exempel på projekt med internationella utblickar och jämförelser är Nordisk socialtjänstundersökning, där vi undersökt potentialen i att samordna studier av brukarerfarenheter av socialtjänsten i Norden och Den nordiska äldreomsorgen, där vi gjort en jämförande kartläggning av äldreomsorgens struktur, organisation och innehåll i de nordiska länderna.

Internationella samarbeten

Vi deltar i följande internationella samarbeten:

  • The European Observatory on Health Systems and Policies. Läs mer
  • International Health Policy Survey, IHP. Läs mer

 


European Observatory

The European Observatory on Health Systems and Policies är en organisation under Världshälsoorganisationen (WHO). Organisationen tar fram och samlar underlag för evidensbaserat beslutsfattande inom hälso- och sjukvården.

Vård- och omsorgsanalys bidrar med omvärldsanalyser och jämförelser av hälso-och sjukvårdssystemens utveckling i Europa. Vi ger också kontinuerlig och aktuell information om reformer och politiska initiativ på hälso- och sjukvårdsområdet genom nätverket The Health Systems and Policy Monitor.

Förutom Myndigheten för vård- och omsorgsanalys deltar även Ekonomihögskolan vid Lunds universitet i samarbetet från svensk sida.

Läs mer

The Health Systems and Policy Monitor

Sveriges sida på The Health Systems and Policy Monitor

Jämförande analys av de nordiska ländernas pandemihantering inom ramen för samarbetet The European Observatory on Health Systems and Policies:
Nordic responses to Covid-19: Governance and policy measures in the early phases of the pandemic


International Health Policy Survey, IHP

Studien International Health Policy Survey (IHP) genomförs årligen i samarbete med den amerikanska stiftelsen The Commonwealth Fund. Syftet är att ge underlag till ett förbättrat beslutsfattande i hälso- och sjukvården.

I ett rullande treårsschema vänder sig studien till tre olika grupper: befolkningen som helhet (från 18 år), den äldre delen av befolkningen (från 65 år) och läkare i primärvården. Frågorna till befolkningen rör bland annat tillgänglighet till vård och information, delaktighet och samordning inom vården. Frågorna till läkarna i primärvården rör bland annat hur de upplever kvaliteten på vården, sin arbetssituation samt tillgängligheten och samordningen inom vården.

Vi har på regeringens uppdrag genomfört den svenska delen av studien sedan 2014. Förutom Sverige ingår Australien, Frankrike, Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA i samarbetet. Fram till och med 2021 ingick även Norge.

Pågående och tidigare undersökningar inom IHP

Här hittar du pågående undersökningar och tidigare rapporter inom IHP-undersökningen.