Myndigheten för vård- och omsorgsanalys fick i juni 2023 i uppdrag av regeringen att ta fram en lägesbild över den nationella cancerstrategin utifrån ett patient-, verksamhets- och systemperspektiv. Syftet var att tydliggöra den nationella cancerstrategins styrkor och utvecklingsbehov. Lägesbilden inkluderar även de standardiserade vårdförloppen och barncancervården. I uppdraget ingick också att identifiera om det finns omvärldsfaktorer som bör föranleda förändringar av den nationella cancerstrategin.

Våra slutsatser i korthet:

  • Den nationella cancerstrategin ger struktur och riktning men brister i prioritering, implementering och uppföljning.
  • Måluppfyllelsen och insatserna skiljer sig åt mellan cancerstrategins olika målområden.
  • De standardiserade vårdförloppen har skapat sammanhållna flöden i cancervården men effekterna behöver utvärderas och arbetet med ledtider bör ses över.
  • Barncancervården har blivit en del i cancerstregin men utvecklingsbehov kvarstår.
  • Medicinteknisk utveckling, EU-initiativ och omställningen till en god och nära vård behöver vägas in i en ny strategi.

Läs

publikationen