Omslag PM 2015:1

Mätning av kvalitet i äldreomsorgen

Vi har på regeringens uppdrag tagit fram och utvärderat en metod för att med hjälp av så kallade förankringsvinjetter analysera skillnader i kvalitet inom äldreomsorgen ur ett brukarperspektiv.

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Vårdanalys konstaterar i sin slutredovisning att vinjettmetoden gör resultaten av brukarundersökningar mer jämförbara genom att minska påverkan av de äldres personliga egenskaper, såsom hälsa, på svaren. Metoden minskar även skillnaderna mellan äldre som fyllt i enkäten själva och anhöriga som besvarat enkäten för en familjemedlems räkning.

Däremot ställer metoden högre krav på brukarnas förmåga att besvara brukarundersökningar, ökar risken för misstolkning av undersökningens syfte samt riskerar att leda till obehag och irritation hos de svarande.

Vårdanalys rekommenderar därför inte att vinjettmetoden används i brukarundersökningar inom äldreomsorgen i dagsläget.

Slutligen noterar Vårdanalys att vinjettmetoden fyller ett specifikt syfte, nämligen att öka jämförbarheten mellan utförare och kommuner eller över tid. Metoden är därmed ett komplement till snarare än en ersättning för traditionella analyser av brukarundersökningens resultat.

Dela sidan