Socialstyrelsen hade under åren 2020–2022 i uppdrag att fördela utvecklingsmedel och erbjuda kompetensstöd till kommuner, regioner och ideella organisationer i deras arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på regeringens uppdrag analyserat och bedömt hur uppdraget har bidragit till måluppfyllelse. Målen för uppdraget var självförsörjning av baskunskaper, likvärdighet och det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Våra viktigaste slutsatser

  • Utvecklingsmedlen har haft stor betydelse för utvecklingsarbetet inom kommuner, regioner och ideella organisationer. Kommuner och regioner upplever att medlen har bidragit till kvalitetsutveckling. Samtidigt har det funnits brister i framförhållning och förutsägbarhet i uppdragets styrning.
  • Uppdraget har inneburit att myndigheterna har samverkat mer. Men bilden av hur mycket mervärde samverkan har tillfört är delad.
  • Uppdraget har bidragit till kompetensutveckling. I vilken utsträckning det har bidragit till självförsörjning av baskunskaper beror däremot på hur självförsörjning tolkas.
  • Uppdraget har bidragit till kvalitetsutveckling. Men det har samtidigt begränsade möjligheter att påverka målet om likvärdighet.
  • Genomförandet av uppdraget har haft fokus på flera av målen i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.
  • Bristen på datakällor och indikatorer innebär att det saknas viktig kunskap om de områden av våld som uppdraget omfattar.

Vi lämnar följande rekommendationer

Flera utmaningar kvarstår på området och behöver hanteras. Vi ser därför behov av att utveckla arbetet och styrningen och lämnar följande rekommendationer.

  • Regeringen bör verka för ett helhetsperspektiv och en långsiktighet i styrningen och finansieringen av de olika områden av våld som uppdraget omfattar.
  • Kommuner och regioner bör säkerställa en långsiktig planering och prioritering av utvecklingsarbetet inom området.
  • Myndigheter bör säkerställa att deras arbete med kompetensstöd inom området samordnas.
  • Regeringen, myndigheter, kommuner och regioner bör utveckla uppföljningen inom området.

Läs

publikationen