Resultaten i korthet

Vi ser att den nationella processen för ordnat införande kan bidra till en mer jämlik läkemedelsanvändning genom nationella rekommendationer och avtal, men vi ser också att skillnader kvarstår i landet. Flera andra faktorer påverkar tillgången till läkemedel – exempelvis finansieringen, landstingens lokala införandeprocesser och tillgången till personal. Ur patientens perspektiv är det problematiskt att tillgången till nya läkemedel kan variera i landet. Vår utvärdering visar också att det finns brister i processens transparens och förutsägbarhet samt att ansvarsfördelningen mellan de involverade aktörerna är otydlig.

 Rekommendationer i korthet

Vi rekommenderar bland annat att regeringen stärker förutsättningarna för ett mer långsiktigt hållbart, transparent, förutsägbart och rättssäkert införande av nya läkemedel. Regeringen bör även stärka vårdens förutsättningar att följa upp läkemedelsanvändningen. Landstingen bör arbeta mer proaktivt med införandet av läkemedel samt utveckla den lokala uppföljningen.