I den här promemorian redovisar vi vår förstudie. Den innehåller en processbeskrivning, en kartläggning av styrkor och utmaningar samt förslag på den fortsatta inriktningen för vår utvärdering av ordnat införande. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juli 2017.