Vi har tidigare på uppdrag av regeringen följt upp lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Uppföljningen finns redovisad i Rapport 2020:4 Laga efter läge. En central slutsats i uppföljningen var att den nationella kunskapen är begränsad om hur samordningen fungerar efter slutenvård och vilka effekter lagen har haft för patienter och brukare.

Den befintliga nationella statistiken beskriver patienters och brukares erfarenheter av vården eller omsorgen inom specifika verksamheter, men inte patienters och brukares upplevelser av samordningen av vård- och omsorgsinsatser vid utskrivningstillfället och efter utskrivningen. I den här promemorian redovisar vi ett förslag på en metod för att följa upp patienters och brukares upplevelser av samordning. Vi har testat metoden i en pilotenkät i Kalmar län inom ramen för Nationell patientenkät.

Våra slutsatser

  • Pilotundersökningen i Kalmar län visade att en majoritet av patienterna upplevde att samordningen fungerade bra.
  • Nationell patientenkät har potential att användas för en nationell uppföljning av samordning och lagen.
  • Pilotundersökningen visar samtidigt på flera utmaningar med att följa upp samordning ur ett patient- och brukarperspektiv. Vi ser behov av en fortsatt metodutveckling.