Några av utvärderingens slutsatser

  • De senaste tjugo åren av statliga satsningar har varit motiverade och har ökat fokus på psykisk ohälsa. Satsningarna har också bidragit till utveckling inom flera områden. Exempelvis har stödfunktioner som personliga ombud utvecklats, patient- och brukarrörelsens ställning har stärkts och omfattande utbildningsinsatser har genomförts.
  • Trots de statliga satsningarna kvarstår stora utmaningar och nya har tillkommit. Exempelvis ökar den självrapporterade psykiska ohälsan i samhället, tillgängligheten till vård och omsorg brister och tillgången till evidensbaserade metoder är otillräcklig.
  • För att möta de stora utmaningarna är det nödvändigt att hela samhället bidrar. Fokus behöver flyttas från de relativt begränsade statliga satsningarna till hur hela samhällets resurser kan användas. Det är därför nödvändigt att andra aktörer än staten prioriterar psykisk hälsa, exempelvis kommuner, landsting, myndigheter, skola, arbetsgivare och det civila samhället.

Ladda ner bilagor

LADDA NER

Bilaga 4