Omslag med händer på varandra

Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar

Vi har regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016. Planen syftar till att förbättra livssituationen och vården för personer med psykisk ohälsa. Den här rapporten är en slututvärdering av PRIO. Den innehåller även en belysning av statens psykiatrisatsningar mellan 1995 och 2012 samt internationella exempel som visar hur andra länder har agerat för att förbättra den psykiska hälsan.

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Några av utvärderingens slutsatser

  • De senaste tjugo åren av statliga satsningar har varit motiverade och har ökat fokus på psykisk ohälsa. Satsningarna har också bidragit till utveckling inom flera områden. Exempelvis har stödfunktioner som personliga ombud utvecklats, patient- och brukarrörelsens ställning har stärkts och omfattande utbildningsinsatser har genomförts.
  • Trots de statliga satsningarna kvarstår stora utmaningar och nya har tillkommit. Exempelvis ökar den självrapporterade psykiska ohälsan i samhället, tillgängligheten till vård och omsorg brister och tillgången till evidensbaserade metoder är otillräcklig.
  • För att möta de stora utmaningarna är det nödvändigt att hela samhället bidrar. Fokus behöver flyttas från de relativt begränsade statliga satsningarna till hur hela samhällets resurser kan användas. Det är därför nödvändigt att andra aktörer än staten prioriterar psykisk hälsa, exempelvis kommuner, landsting, myndigheter, skola, arbetsgivare och det civila samhället.

Ladda ner bilagor

LADDA NER

Bilaga 4

Dela sidan