Vi har utvärderat 2012 års insatser samt gjort en bedömning av hur arbetet med handlingsplanen har organiserats och påbörjats. Ett förslag på vårt fortsatta utvärderingsarbete presenteras också, samt förslag på fördjupningsstudie som syftar till att identifiera hur staten på ett bättre sätt än idag, inom ramen för PRIO, kan stödja huvudmännen att skapa en patient- och brukarcentrerad vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa.

Några av utvärderingens slutsatser:

  • PRIO-satsningen är motiverad och riktar in sig på relevanta behov och brister. Samtidigt bör flera av de formulerade målen med satsningen utvecklas och förtydligas om de ska vara möjliga att följas upp.
  • Insatserna bör kompletteras på vissa områden för att bättra svara mot PRIO:s uttalade mål. Det gäller till exempel insatser inriktade på somatisk sjukdom hos personer med omfattande psykiska sjukdomar, samt på den enskildes samlade livssituation, som att förbättra tillgången till arbete och sysselsättning.
  • De ansvariga aktörernas redovisningar av olika insatser har varit bristfälliga på flera punkter, till exempel saknas i flera fall tydliga målbeskrivningar och ekonomiska redovisningar.
  • Modellen med prestationsbaserad ersättning till kommuner och landsting behöver utvärderas vidare. Trots att 2012 års prestationsmål har beskrivits som rimliga eller låga var det många kommuner och landsting som hade svårt att uppfylla kriterierna för ersättning. I nuläget är det dock för tidigt att utvärdera vilka effekter som kan uppnås på sikt.
  • Satsningens första år präglades av begränsande omständigheter (till exempel tidsbrist) vilket gör att förbättringspotentialen är stor för kommande år.

Vårdanalys ska i kommande rapporter (2014-2017) – förutom att utvärdera de olika insatserna – också utvärdera satsningen på målnivå, det vill säga i vilken utsträckning de insatser och åtgärder som regeringen beslutar om ger avsedda effekter för personer med psykisk ohälsa.