Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på uppdrag av regeringen utvärderat Linköpings universitets arbete med att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn, vilket de gör genom det nationella kunskapscentrumet Barnafrid.

Våra slutsatser är följande:

  • Det behövs fortfarande ett nationellt kunskapscentrum som kan ta fram, sammanställa och sprida evidensbaserad kunskap om hur våld mot barn kan förebyggas, upptäckas och behandlas.
  • Barnafrid arbetar inom ramen för uppdraget från regeringen och de som tar del av deras insatser bedömer att de har nytta av dem.
  • Barnafrid kan samtidigt bli bättre på att uppdatera sig om sina målgruppers behov.
  • Barnafrids nuvarande organisatoriska placering inom Linköpings universitet ger upphov till delade meningar.
  • Andra aktörer har också ett kunskapsspridande uppdrag, vilket kan leda till otydlighet för de yrkesverksamma som arbetar med barn.

Vi ger följande rekommendationer:

  • Regeringen behöver förtydliga Barnafrids uppdrag i relation till andra nationella aktörer.
  • Barnafrid behöver stärka sitt arbete med att identifiera behoven hos alla sina målgrupper och utforma verksamheten efterbehoven.
  • Linköpings universitet behöver analysera effekterna av Barnafrids organisatoriska placering och tydligare motivera den.

Sammanfattning av rapporten som webbpresentation

Ladda ner presentationen som pdf.