Resultaten i korthet

Satsningen har utgått från kända behov för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Av satsningens tre utvecklingsområden – kunskapsbaserad vård, patientcentrerad vård och prevention – är det främst att stödja primärvården till en kunskapsbaserad vård som varit i fokus. De flesta insatserna i satsningen har skett i samverkan mellan olika aktörer och lett till kunskapsunderlag och stödsystem, men de har ännu inte i stort påverkat och förändrat hur vården genomförs.

Rekommendationer i korthet

Arbetet med att förbättra vården och omsorgen för personer med kroniska sjukdomar behöver både fortsätta och breddas. En förutsättning för utvecklingsarbetet är att patienter är delaktiga och att alla nivåer i hälso- och sjukvården tar tillvara deras perspektiv, kunskap och erfarenheter. Landstingen behöver se till att de utvecklingsinitiativ som har tagits kommer patienterna till del i vårdens vardag. De bör också säkerställa att insatsernas effekter för patienterna följs upp och att verksamheterna får fortsatta förutsättningar att använda de nya stöden och kunskapsunderlagen. Vi rekommenderar regeringen att säkra en nationell uppföljning av det fortsatta arbetet kring kunskapsstyrningen.

Ladda ner bilagor

LADDA NER

PowerPoint