Omslag person i labyrint

VIP i vården?

Allt fler människor i Sverige lever allt längre. Denna positiva utveckling innebär samtidigt att allt fler personer hinner utveckla de kroniska sjukdomar som normalt följer av ökad ålder. För vården och omsorgen innebär det en betydande utmaning: hur ska de ökade behoven av vård och omsorg för personer med långvarig och kronisk sjukdom tillgodoses? För att få en tydligare förståelse för några av de utmaningar som vården behöver hantera för att bättre än idag kunna möta behoven hos personer med kronisk sjukdom presenterar Vårdanalys en nulägesanalys.

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Vårdanalys rapport visar att kronisk sjukdom förekommer hos nästan halva befolkningen och står för en majoritet av sjukvårds- och sjukförsäkringskostnaderna. En fjärdedel av befolkningen har dessutom mer än en kronisk sjukdom och drygt hälften av alla läkarbesök på akutmottagningar görs av personer med två eller flera kroniska sjukdomar.

Resultaten väcker frågor om hur vården på ett bättre sätt än idag kan fullgöra de krav som ställs i lagar och andra bindande regler för att nå en patientcentrerad vård, bland annat genom skyldigheter om samordning, kontinuitet, delaktighet och information. Vi tror att det krävs fortsatta åtgärder på både regional och nationell nivå och överväga hur informationsflöden, ansvarsförhållanden och incitamentsstrukturer kan utvecklas för att:

  • stärka samarbetet mellan kliniker och verksamheter – både inom landstingen men också med kommunerna,
  • på ett bättre sätt än idag kan  stödja och tillvarata kraften hos patienten själva för att öka deras inflytande över sin egen vård och sjukdom,
  • arbeta mer proaktivt  för att undvika att patienten försämras och behöver söka annan vård,
  • öka förutsättningarna för att ny kunskap kan omsättas i klinisk vardag och
  • att förbättra möjligheterna till uppföljning av prestationer, processer och utfall av vården av kronisk sjukdom, inte minst i primärvården.

Dela sidan