Utvecklingen av digitala vårdbesök går snabbt och förväntas få en allt större roll i primärvården. Därför är det betydelsefullt att undersöka befolkningens, patienternas och vårdpersonalens erfarenheter av och uppfattningar om digitala besöksformer. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har genomfört två enkätundersökningar, en som visar befolkningens och patienters uppfattningar om videobesök i sig respektive gentemot fysiska besök vid några sjukdomstillstånd och en som visar hur läkare som arbetar på fysiska primärvårdsmottagningar ser på digitala vårdbesök.

Vi kommer fram till följande slutsatser:

  • Befolkningen använder digitala vårdbesök i varierande grad och området är lite belyst i forskningen.
  • Korta väntetider är den kvalitetsaspekt i digitala videobesök som värderas högst.
  • Svarande föredrar fysiska vårdbesök framför digitala videobesök.
  • Primärvårdsläkare ser risker med digitala vårdbesök – men samtidigt även möjligheter.
  • Patienter och primärvårdsläkare som har erfarenhet av videobesök är mer positiva till besöksformen.

Vi ger följande rekommendationer:

  • Regionerna bör se till att digitala vårdbesök kan användas utifrån individens digitala förutsättningar och medicinska behov.
  • Regeringen och regionerna bör stärka kunskapen om när digitala vårdbesök är lämpliga och hur de kan användas på ett effektivt sätt.
  • Regionerna och regeringen bör se till att patientinformation kan delas mellan vårdgivare på ett säkert sätt.
  • Regeringen bör se till att det finns en samlad nationell statistik över användningen och utvecklingen av den digitala vårdformen över tid.