Tre perspektiv på digitala vårdbesök

BESTÄLL

TRYCKT PUBLIKATION

 • Rapport: Tre perspektiv på digitala vårdbesök
 • Artikel­nummer: Rapport 2020:1

Det är kostnadsfritt att beställa rapporter. Maximalt antal är 5 exemplar. Har du behov av fler exemplar eller andra frågor, kontakta registrator@vardanalys.se.

 • Nedan finner du information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du beställer rapporter.
Tack för din beställning!
En bekräftelse har skickats till e-postadressen du angav.
Något gick snett.
Vänligen försök igen.

För tillfället längre hanteringstid för rapporter

För tillfället kan det ta längre tid än normalt för oss att hantera och leverera rapportbeställningar. Alla rapporter finns även att läsa och ladda ner som pdf. Tack för tålamodet och för visat intresse för våra rapporter!

 

Så här behandlas dina personuppgifter när du beställer en rapport

 

De personuppgifter du anger i formuläret för att beställa rapporter behandlas av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys för att kunna skicka de beställda rapporterna till dig och för att kunna meddela eventuella problem med leveransen. Behandlingen sker med stöd av dataskyddsförordningen*, eftersom den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

 

När vi har hanterat din rapportbeställning tar vi bort personuppgifterna så att vi inte har aktiv tillgång till dem, men de sparas för back-up i upp till 5 veckor. Vår IT-driftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Ekonomistyrningsverket) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag att hantera vår IT-drift. Även vår webbdriftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Bazooka AB) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag åt oss. Eftersom myndigheten omfattas av offentlighetsprincipen kan vi också komma att lämna ut uppgifterna vid en eventuell begäran om att få ta del av dem.

 

Du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig, rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade, rätt att begära begränsning samt rätt att invända mot behandlingen. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (org.nr 202100-6412) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna, vilket innebär att vi ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Detta är myndighetens kontaktuppgifter:

E-postadress: registrator@vardanalys.se

Telefonnummer: 08-690 41 00

Postadress: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Box 6070 102 31 Stockholm

 

Om du har frågor kring personuppgiftsbehandlingen är du välkommen att kontakta myndigheten enligt ovan eller myndighetens dataskyddsombud på följande e-postadress: dataskyddsombud@vardanalys.se.

 

*Artikel 6.1.e Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen).

Befolkningen och patienter föredrar fysiska vårdbesök framför videobesök i primärvården, men när de väljer videobesök är det viktigt med korta väntetider. Läkare som arbetar på fysiska primärvårdsmottagningar tror att det finns både risker och möjligheter med digitala vårdbesök. Vår undersökning visar att det behövs mer kunskap om när digitala vårdbesök kan vara lämpliga och effektiva.

Utvecklingen av digitala vårdbesök går snabbt och förväntas få en allt större roll i primärvården. Därför är det betydelsefullt att undersöka befolkningens, patienternas och vårdpersonalens erfarenheter av och uppfattningar om digitala besöksformer. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har genomfört två enkätundersökningar, en som visar befolkningens och patienters uppfattningar om videobesök i sig respektive gentemot fysiska besök vid några sjukdomstillstånd och en som visar hur läkare som arbetar på fysiska primärvårdsmottagningar ser på digitala vårdbesök.

Vi kommer fram till följande slutsatser:

 • Befolkningen använder digitala vårdbesök i varierande grad och området är lite belyst i forskningen.
 • Korta väntetider är den kvalitetsaspekt i digitala videobesök som värderas högst.
 • Svarande föredrar fysiska vårdbesök framför digitala videobesök.
 • Primärvårdsläkare ser risker med digitala vårdbesök – men samtidigt även möjligheter.
 • Patienter och primärvårdsläkare som har erfarenhet av videobesök är mer positiva till besöksformen.

Vi ger följande rekommendationer:

 • Regionerna bör se till att digitala vårdbesök kan användas utifrån individens digitala förutsättningar och medicinska behov.
 • Regeringen och regionerna bör stärka kunskapen om när digitala vårdbesök är lämpliga och hur de kan användas på ett effektivt sätt.
 • Regionerna och regeringen bör se till att patientinformation kan delas mellan vårdgivare på ett säkert sätt.
 • Regeringen bör se till att det finns en samlad nationell statistik över användningen och utvecklingen av den digitala vårdformen över tid.

Taggar

e-hälsa

Dela sidan