Internationella jämförelser

2020-04-03

Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv 2019

Vi har undersökt hur primärvårdsläkare i Sverige upplever att vården fungerar och jämfört med vad primärvårdsläkare i tio andra OECD-länder tycker...

2017-12-18

Primärvården i Europa

En översikt av primärvårdens finansiering, organisation, roll och funktion i ett antal Europeiska OECD-länder.

2017-11-17

Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre

Den svenska hälso- och sjukvården är sämre än den i flera andra jämförbara länder på ett antal områden som är viktiga ur ett patientpe...

2016-11-18

Vården ur befolkningens perspektiv 2016

Befolkningens erfarenheter av vården är i fokus för 2016 års International Health Policy Survey (IHP). Studien genomförs årligen av den amerikanska stiftelsen Com...

2015-12-09

Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv

I den här rapporten sammanfattas de svenska och internationella resultaten från International Health Policy Survey 2015, en årlig enkätundersökning om häls...

2014-12-19

Utvärdering av klinikläkemedel

Den här promemorian är ett underlagsmaterial till vår rapport ”Värdefullt men inte fullvärdigt”, som är en utvärdering av den svenska försöksverksamheten kring hälsoekonomiska...

2014-12-17

Vården ur patienternas perspektiv

I denna rapport sammanfattas de svenska och internationella resultaten från International Health Policy Survey 2014, en studie om hur patienter i olika länder upplever kont...

2014-11-27

Strukturreformer i hälso- och sjukvårdssystem

Hur hälso- och sjukvården styrs och organiseras är av största vikt för patienter och medborgare, eftersom det påverkar vilken slags vård som erbjuds. ...