2021-10-15

Ledas lika, ledas rätt?

Kunskapsunderlag om standardiserade vårdförlopp

2020-06-24

Primärt i vården

En studie om befolkningens syn på kontinuitet vid vårdcentraler

2018-12-20

Implementering i vården och omsorgen

2018-08-16

Förnuft och känsla

Befolkningens förtroende för hälso- och sjukvården

2018-06-19

Stöd på vägen

En uppföljning av satsningen på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar

2017-04-27

En primär angelägenhet

Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum

2016-06-27

Chefers syn på förbättringsarbete i hälso- och sjukvården

Ett diskussionsunderlag

2016-03-07

Samordnad vård och omsorg

En analys av samordningsutmaningar i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem

2015-11-16

Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan?

Ett kunskapsunderlag för planeringen av morgondagens äldreomsorg

2015-11-10

Vårdval och jämlik vård inom primärvården

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande

2015-11-04

Lång väg till patientnytta

En uppföljning av nationella riktlinjers inverkan på vården i ett decentraliserat system

2014-12-17

Vården ur patienternas perspektiv

Jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder