2020-06-24

Primärt i vården

Befolkningen värderar olika typer av kontinuitet högt men skiljer sig också åt i vad de anser är viktigast och hur väl det tillgodoses i vården. En grupp värderar möjligheten till fast läkarkontakt h...

2018-12-20

Implementering i vården och omsorgen

Kunskapsöversikten visar att det inte finns en lösning på den perfekta implementeringsprocessen, men att tidig involvering av både patienter och profession samt så kal...

2018-08-16

Förnuft och känsla

En förutsättning för ett väl fungerande hälso- och sjukvårdssystem är att befolkningen har ett stort förtroende för vården. I rapporten beskriver vi förtroendets nuläge och utveckling och förtroen...

2018-06-19

Stöd på vägen

Nästan halva befolkningen har någon kronisk sjukdom och många påverkas i sin vardag genom hela livet. Vår uppföljning av regeringens fyraåriga satsning på att förbättra vården för personer med kroniska ...

2017-04-27

En primär angelägenhet

Vi har haft regeringens uppdrag göra en fördjupad analys av förutsättningarna för en jämlik, patientcentrerad och effektiv primärvård. Vi har studerat besöksmönstren i primärvård, öppen spe...

2016-06-27

Chefers syn på förbättringsarbete i hälso- och sjukvården

Verksamhetschefers förmåga och förutsättningar att driva förändrings- och utvecklingsarbete är avgörande för utvecklingskraf...

2016-03-07

Samordnad vård och omsorg

En av de stora utmaningarna för vården, omsorgen och socialtjänsten i Sverige är att samordna insatserna för patienter och brukare. Även om problemet är gemensamt för många jämförbara l...

2015-11-16

Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan?

Vi har tagit fram ett kunskapsunderlag för planeringen av morgondagens äldreomsorg. Underlaget beskriver konsekvenserna av olika sätt ...

2015-11-10

Vårdval och jämlik vård inom primärvården

Vi har genomfört en jämförande studie av de fördelningsmässiga konsekvenserna av vårdvalet i tre landsting: Stockholms läns landsting, Västra Götalands...

2015-11-04

Lång väg till patientnytta

Vi har haft regeringens uppdrag att göra en samlad uppföljning av de nationella riktlinjernas effekter ur ett patientperspektiv. I uppföljningen analyseras tre frågeställningar: I vi...

2014-12-17

Vården ur patienternas perspektiv

I denna rapport sammanfattas de svenska och internationella resultaten från International Health Policy Survey 2014, en studie om hur patienter i olika länder upplever kont...

2013-05-23

Centralisering med patienten i centrum

En viktig organisatorisk princip i sjukvården är att vården ska ges på den nivå som ger det bästa möjliga slutresultatet för patienten, naturligtvis med lämplig häns...