fördelning av läkare i stad och landsbygd

Allmän tillgång?

I dag betonas vikten av en stärkt första linjens vård för att möta utvecklingen mot fler äldre och kroniskt sjuka personer i befolkningen. Trots det är antalet läkare i primärvården lågt. Vi har undersökt tillgången till läkare i primärvården och identifierat utvecklingsområden för en mer strategisk kompetensförsörjning som utgår från befolkningens behov.

BESTÄLL

TRYCKT PUBLIKATION

  • Rapport: Allmän tillgång?
  • Artikel­nummer: Rapport 2018:5

Det är kostnadsfritt att beställa rapporter. Maximalt antal är 5 exemplar. Har du behov av fler exemplar eller andra frågor, kontakta registrator@vardanalys.se.

  • Nedan finner du information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du beställer rapporter.
Tack för din beställning!
En bekräftelse har skickats till e-postadressen du angav.
Något gick snett.
Vänligen försök igen.

För tillfället längre hanteringstid för rapporter

För tillfället kan det ta längre tid än normalt för oss att hantera och leverera rapportbeställningar. Alla rapporter finns även att läsa och ladda ner som pdf. Tack för tålamodet och för visat intresse för våra rapporter!

 

Så här behandlas dina personuppgifter när du beställer en rapport

 

De personuppgifter du anger i formuläret för att beställa rapporter behandlas av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys för att kunna skicka de beställda rapporterna till dig och för att kunna meddela eventuella problem med leveransen. Behandlingen sker med stöd av dataskyddsförordningen*, eftersom den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

 

När vi har hanterat din rapportbeställning tar vi bort personuppgifterna så att vi inte har aktiv tillgång till dem, men de sparas för back-up i upp till 5 veckor. Vår IT-driftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Ekonomistyrningsverket) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag att hantera vår IT-drift. Även vår webbdriftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Bazooka AB) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag åt oss. Eftersom myndigheten omfattas av offentlighetsprincipen kan vi också komma att lämna ut uppgifterna vid en eventuell begäran om att få ta del av dem.

 

Du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig, rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade, rätt att begära begränsning samt rätt att invända mot behandlingen. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (org.nr 202100-6412) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna, vilket innebär att vi ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Detta är myndighetens kontaktuppgifter:

E-postadress: registrator@vardanalys.se

Telefonnummer: 08-690 41 00

Postadress: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Box 6070 102 31 Stockholm

 

Om du har frågor kring personuppgiftsbehandlingen är du välkommen att kontakta myndigheten enligt ovan eller myndighetens dataskyddsombud på följande e-postadress: dataskyddsombud@vardanalys.se.

 

*Artikel 6.1.e Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen).

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Det är både brist på läkare och stora skillnader mellan vårdcentraler

Hälften av landets vårdcentraler uppger att de har vakanser, det vill säga både ett behov av och råd att anställa fler läkare. Det finns även stora skillnader i bemanningen mellan enskilda vårdcentraler och mellan storstäder och glesbygd, där vårdcentraler i glesbygden har svårare att rekrytera fast personal. Vårdcentraler utanför storstäderna klarar sin läkarförsörjning genom hyrläkare och vikarier. Bristen beror till stor del på att det har saknats en samlad och långsiktig strategi för primärvårdens läkarförsörjning på nationell och regional nivå.

Det behövs en stärkt planering och styrning av läkarförsörjningen

  • Staten och landstingen behöver ta ett samlat ansvar för antalet och fördelningen av olika medicinska specialiteter i landet. Det arbetet behöver ske både på ett nationellt och regionalt plan.
  • Staten och landstingen behöver utveckla och använda mer avancerade prognoser som tar hänsyn till förändringar i behovet av läkare.
  • Staten behöver fortsätta arbetet med att se över och anpassa innehållet i de traditionellt sjukhusfokuserade grund- och specialistutbildningarna för att öka intresset för allmänmedicin.

Dela sidan