Det är både brist på läkare och stora skillnader mellan vårdcentraler

Hälften av landets vårdcentraler uppger att de har vakanser, det vill säga både ett behov av och råd att anställa fler läkare. Det finns även stora skillnader i bemanningen mellan enskilda vårdcentraler och mellan storstäder och glesbygd, där vårdcentraler i glesbygden har svårare att rekrytera fast personal. Vårdcentraler utanför storstäderna klarar sin läkarförsörjning genom hyrläkare och vikarier. Bristen beror till stor del på att det har saknats en samlad och långsiktig strategi för primärvårdens läkarförsörjning på nationell och regional nivå.

Det behövs en stärkt planering och styrning av läkarförsörjningen

  • Staten och landstingen behöver ta ett samlat ansvar för antalet och fördelningen av olika medicinska specialiteter i landet. Det arbetet behöver ske både på ett nationellt och regionalt plan.
  • Staten och landstingen behöver utveckla och använda mer avancerade prognoser som tar hänsyn till förändringar i behovet av läkare.
  • Staten behöver fortsätta arbetet med att se över och anpassa innehållet i de traditionellt sjukhusfokuserade grund- och specialistutbildningarna för att öka intresset för allmänmedicin.

Uppdaterad version av rapporten

En ny version av rapporten publicerades 2023-03-01, där uppdateringar har gjorts enligt följande:
Andelarna som anges för läkarsammansättningen på vårdcentralerna har justerats efter att vi gjort nya beräkningar. Justeringar i löptexten har utförts på sidorna 13, 54, 63, 163 och 174. Vi har även justerat figur 13 på sida 63. Justeringarna påverkar inte slutsatserna i rapporten.