Det är både brist på läkare och stora skillnader mellan vårdcentraler

Hälften av landets vårdcentraler uppger att de har vakanser, det vill säga både ett behov av och råd att anställa fler läkare. Det finns även stora skillnader i bemanningen mellan enskilda vårdcentraler och mellan storstäder och glesbygd, där vårdcentraler i glesbygden har svårare att rekrytera fast personal. Vårdcentraler utanför storstäderna klarar sin läkarförsörjning genom hyrläkare och vikarier. Bristen beror till stor del på att det har saknats en samlad och långsiktig strategi för primärvårdens läkarförsörjning på nationell och regional nivå.

Det behövs en stärkt planering och styrning av läkarförsörjningen

  • Staten och landstingen behöver ta ett samlat ansvar för antalet och fördelningen av olika medicinska specialiteter i landet. Det arbetet behöver ske både på ett nationellt och regionalt plan.
  • Staten och landstingen behöver utveckla och använda mer avancerade prognoser som tar hänsyn till förändringar i behovet av läkare.
  • Staten behöver fortsätta arbetet med att se över och anpassa innehållet i de traditionellt sjukhusfokuserade grund- och specialistutbildningarna för att öka intresset för allmänmedicin.