Det har under många år förts en diskussion om hur läkares tid och kompetens används, men det har saknats en sammanhållen analys av frågan ur ett medborgarperspektiv. Vi har därför genomfört en samlad oberoende analys av frågan för att identifiera huvudsakliga utvecklingsområden och utmaningar för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens.

Vårdanalys bedömning är att det finns en betydande potential att använda läkares tid och kompetens på ett mer effektivt sätt än idag. Vi identifierar fyra utvecklingsområden:

  • Prioritera mellan administrativa krav. Det behövs en prioritering där värdet av vissa administrativa krav utreds och förtydligas. Det handlar både om patientrelaterad administration och om krav på mätning, redovisning och uppföljning.
  • Förbättra it-stöden. Förbättrade it-stöd kan frigöra tid för läkare och annan personal. Läkare arbetar idag i it-system som inte upplevs användarvänliga och stödjande i arbetet i tillräcklig utsträckning. Läkare hanterar också många olika it-system, som inte alltid är kompatibla med varandra.
  • Utveckla arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper. Läkare skulle kunna ägna mer tid till patienter, och till mer avancerat patientarbete, om andra yrkesgrupper övertog arbetsuppgifter som inte kräver läkarkompetens. Det handlar om vissa administrativa uppgifter och viss vård och behandling som läkare utför som skulle kunna överlåtas till annan personal.
  • Optimera bemanningen utifrån patienternas behov. Genom att i högra grad anpassa bemanningen efter patientströmmarna kan läkares tid användas mer effektivt. Idag planeras inte alltid läkares arbetstider efter en analys av patienternas behov, och möjligheterna till en effektiv bemanning inom nuvarande regler och avtal tillvaratas inte alltid.

Regeringen har efter denna studies genomförande beslutat att inrätta en nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. Vårdanalys studie kan betraktas som en möjlig utgångspunkt för den nationella samordnarens arbete.