Resultaten i korthet

Vi ser bland annat att primärvården är basen i hälso- och sjukvården, men att det finns patientgrupper vars primärvårdskontakter inte motsvarar deras medicinska behov. Den främsta orsaken till ojämlikhet är geografiska skillnader. Knappt hälften av primärvårdens patienter besöker även akut- och specialistvården, vilket visar på vikten av att samordna primärvården med övrig vård och omsorg.

Det saknas till stor del mått för att bedöma primärvårdens medicinska kvalitet, vilket gör det svårt att bedöma primärvårdens effektivitet. Men produktiviteten sjunker. Vi ser också att förtroendet för primärvården är svagt, men att primärvården inte heller ges förutsättningar att vara patientcentrerad, effektiv, jämlik och förtroendeingivande.

Rekommendationer i korthet

Vår bedömning är att primärvården behöver stärkas för att bli den tydliga bas för svensk hälso- och sjukvård som den är ämnad att vara. Regeringen bör därför genomföra en reform, med fokus på tre utvecklingsområden för en stärkt primärvård:

  • Tydliggör primärvårdens uppdrag och funktion.
  • Säkerställ att primärvården har ändamålsenlig kompetens och resurser.
  • Stärk primärvårdens utvecklingskraft och skapa förutsättningar för lärande.