Tre områden som kan bidra till stärkt ledarskap

För att på ett bättre sätt kunna möta morgondagens utmaningar i hälso- och sjukvården behöver chefer och ledare ökad kompetens inom systemutveckling, förändringsledning och personcentrering. Ledarskapsutvecklingen i landsting och kommuner behöver även bli mer kunskapsbaserad, och det finns behov av att göra det mer attraktivt att vara chef och ledare inom hälso- och sjukvården.

Nationella insatser som stöd och komplement

Inom de tre områdena lämnar vi rekommendationer om nationella insatser som kan stödja och komplettera landstings och kommuners eget arbete med att utveckla ledarskapet. Vi föreslår bl.a. att mer ledarskapsutbildning och systemförståelse införs i grundutbildningarna för vårdens professioner och att myndigheter får i uppdrag att ta fram kunskapssammanställningar utifrån den forskning som finns om ledarskap. Vi föreslår också att staten kan dela ut mer medel för praktiknära forskning om ledarskap och ledning och styrning i hälso- och sjukvården, där landsting och kommuner samverkar med lärosätena.