Omslag med en fotboll som inte går i mål.

En lob i mål?

Varje år omhändertar polisen drygt 60 000 personer enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB). En övervägande majoritet av dem förs till arrest vilket begränsar både den medicinska säkerheten och möjligheten att fånga upp de personer som behöver stöd för att komma ur ett missbruk eller ett beroende. Vi har följt upp regeringens treåriga satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande enligt LOB.

BESTÄLL

TRYCKT PUBLIKATION

  • Rapport: En lob i mål?
  • Artikel­nummer: Rapport 2018:1

Det är kostnadsfritt att beställa rapporter. Maximalt antal är 5 exemplar. Har du behov av fler exemplar eller andra frågor, kontakta registrator@vardanalys.se.

  • Nedan finner du information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du beställer rapporter.
Tack för din beställning!
En bekräftelse har skickats till e-postadressen du angav.
Något gick snett.
Vänligen försök igen.

För tillfället längre hanteringstid för rapporter

För tillfället kan det ta längre tid än normalt för oss att hantera och leverera rapportbeställningar. Alla rapporter finns även att läsa och ladda ner som pdf. Tack för tålamodet och för visat intresse för våra rapporter!

 

Så här behandlas dina personuppgifter när du beställer en rapport

 

De personuppgifter du anger i formuläret för att beställa rapporter behandlas av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys för att kunna skicka de beställda rapporterna till dig och för att kunna meddela eventuella problem med leveransen. Behandlingen sker med stöd av dataskyddsförordningen*, eftersom den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

 

När vi har hanterat din rapportbeställning tar vi bort personuppgifterna så att vi inte har aktiv tillgång till dem, men de sparas för back-up i upp till 5 veckor. Vår IT-driftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Ekonomistyrningsverket) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag att hantera vår IT-drift. Även vår webbdriftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Bazooka AB) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag åt oss. Eftersom myndigheten omfattas av offentlighetsprincipen kan vi också komma att lämna ut uppgifterna vid en eventuell begäran om att få ta del av dem.

 

Du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig, rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade, rätt att begära begränsning samt rätt att invända mot behandlingen. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (org.nr 202100-6412) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna, vilket innebär att vi ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Detta är myndighetens kontaktuppgifter:

E-postadress: registrator@vardanalys.se

Telefonnummer: 08-690 41 00

Postadress: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Box 6070 102 31 Stockholm

 

Om du har frågor kring personuppgiftsbehandlingen är du välkommen att kontakta myndigheten enligt ovan eller myndighetens dataskyddsombud på följande e-postadress: dataskyddsombud@vardanalys.se.

 

*Artikel 6.1.e Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen).

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Resultaten i korthet

Satsningen har satt frågan på agendan. Men även om vi ser att steg har tagits i rätt riktning kvarstår flera utmaningar. Endast var tionde omhändertagen förs till vård och variationen i landet är stor. Cirka 30 procent av de unga omhändertagna förs till arrest, och rutinerna för att fånga upp minderåriga barn till de omhändertagna brister.

I det akuta skedet är kvalificerade bedömningar viktiga för att stärka den medicinska säkerheten. Polisen har i dag begränsade möjligheter att bedöma en omhändertagen persons hälsotillstånd och behov av vård. Det saknas på flera håll lösningar för medicinska bedömningar och tillnyktring som är anpassade efter både de omhändertagnas skiftande behov och lokala förutsättningar. Insatserna för fortsatt vård och omsorg är inte alltid utformade på ett sätt som motiverar den omhändertagna att ta emot stöd och hjälp.

Personer som omhändertas är en heterogen grupp med olika behov av akuta och fortsatta insatser. Därför är det särskilt viktigt att kunna identifiera vad varje enskild person behöver och erbjuda lämpliga insatser utifrån det. I dag saknas sammanställda uppgifter om vad de omhändertagna behöver och hur deras behov tillgodoses.

Rekommendationer i korthet

Vår uppföljning visar att det ur den omhändertagnas perspektiv är fortsatt angeläget att förbättra vården och omsorgen i samband med ett omhändertagande. Ett utvecklat kunskapsstöd för att bedöma akuta och fortsatta medicinska och sociala behov är grunden för att polisen, hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska kunna erbjuda lämpliga insatser. Det behövs därför mer kunskap och statistik om vilka behov de omhändertagna har och vilka insatser som fungerar bra respektive mindre bra för dem. Vi bedömer också att det är viktigt att huvudmännen kommer överens om hur ansvarsfördelningen för tillnyktring ska förtydligas och fungera i praktiken.

Dela sidan