Resultaten i korthet

När samordningen brister bidrar det ofta till en försämrad upplevelse för patienter och brukare samt till en sämre vård och omsorg. Jämförelser med andra länder visar att samordningen i Sverige brister. I den här rapporten tittar vi på elva lokala och nationella initiativ som genom en rad olika medel har försökt förbättra samordningen. Vi kan se att kunskapen fortfarande är låg kring vilka medel som faktiskt resulterar i en samordnad vård och omsorg för patienter och brukare.

Rekommendationer i korthet

Regeringen och huvudmännen bör säkerställa att samordningsinitiativ utformas och följs upp ur ett patient- och brukarperspektiv. Dessutom bör regeringen ta initiativ till en kartläggning av hur vården och omsorgen på ett ändamålsenligt sätt kan dela information om de patienter och brukare som har störst behov av samordning. Kunskapen bör också stärkas om vilka verktyg som kan användas för att möta olika typer av behov av samordning.

Ladda ner bilagor

LADDA NER

Powerpoint