Innovation efter funktion

BESTÄLL

TRYCKT PUBLIKATION

 • Rapport: Innovation efter funktion
 • Artikel­nummer: Rapport 2020:2

Det är kostnadsfritt att beställa rapporter. Maximalt antal är 5 exemplar. Har du behov av fler exemplar eller andra frågor, kontakta registrator@vardanalys.se.

 • Nedan finner du information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du beställer rapporter.
Tack för din beställning!
En bekräftelse har skickats till e-postadressen du angav.
Något gick snett.
Vänligen försök igen.

För tillfället längre hanteringstid för rapporter

För tillfället kan det ta längre tid än normalt för oss att hantera och leverera rapportbeställningar. Alla rapporter finns även att läsa och ladda ner som pdf. Tack för tålamodet och för visat intresse för våra rapporter!

 

Så här behandlas dina personuppgifter när du beställer en rapport

 

De personuppgifter du anger i formuläret för att beställa rapporter behandlas av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys för att kunna skicka de beställda rapporterna till dig och för att kunna meddela eventuella problem med leveransen. Behandlingen sker med stöd av dataskyddsförordningen*, eftersom den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

 

När vi har hanterat din rapportbeställning tar vi bort personuppgifterna så att vi inte har aktiv tillgång till dem, men de sparas för back-up i upp till 5 veckor. Vår IT-driftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Ekonomistyrningsverket) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag att hantera vår IT-drift. Även vår webbdriftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Bazooka AB) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag åt oss. Eftersom myndigheten omfattas av offentlighetsprincipen kan vi också komma att lämna ut uppgifterna vid en eventuell begäran om att få ta del av dem.

 

Du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig, rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade, rätt att begära begränsning samt rätt att invända mot behandlingen. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (org.nr 202100-6412) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna, vilket innebär att vi ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Detta är myndighetens kontaktuppgifter:

E-postadress: registrator@vardanalys.se

Telefonnummer: 08-690 41 00

Postadress: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Box 6070 102 31 Stockholm

 

Om du har frågor kring personuppgiftsbehandlingen är du välkommen att kontakta myndigheten enligt ovan eller myndighetens dataskyddsombud på följande e-postadress: dataskyddsombud@vardanalys.se.

 

*Artikel 6.1.e Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen).

Välfärdsteknik inom omsorgen har övervägande positiva effekter för såväl brukare som närstående och personal. Den kan stärka brukarens självständighet, trygghet och delaktighet, närstående kan få avlastning och omsorgspersonalen kan fördela sin tid på ett mer effektivt sätt. Men det är viktigt att välfärdstekniken utgår från brukarens behov och funktionen den ska fylla.

Under de närmaste decennierna kommer andelen äldre i befolkningen att växa samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder kommer att sjunka. Det innebär att behoven av välfärdstjänster ökar. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på uppdrag av regeringen analyserat hur en ökad användning av välfärdsteknik påverkar brukare, personal, närstående och omsorgens organisation i både äldreomsorgen och verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi kommer fram till följande slutsatser

 • Välfärdsteknik har övervägande positiva effekter för brukare, personal och närstående, men det finns risk för att tekniken leder till negativa effekter som minskad trygghet.
  • Välfärdsteknik kan stärka brukarens självständighet, trygghet, delaktighet, säkerhet, kommunikation och psykosociala välbefinnande samt leda till positiva hälsoeffekter.
  • Välfärdsteknik kan ge närstående trygghet och avlastning i det informella omsorgsarbetet.
  • Välfärdsteknik kan ge positiva effekter på personalens resursfördelning, arbetsmiljö och motivation.
 • Med välfärdsteknik följer förändrade arbetssätt i hela omsorgsorganisationen vilket ställer krav på organisatoriska anpassningar.
 • Det finns resurseffektiviseringspotential, men det är svårt att veta hur stor potentialen är och det kan vara svårt att förverkliga den.
 • Kön verkar inte påverka attityder eller användning, varken bland personal eller brukare.
 • Tre områden är särskilt viktiga för att fullt ut dra nytta av välfärdsteknik: förstärkt personcentrering, kunskapsstöd och kunskapsstyrning samt arbetsmiljöarbete.

Vi lämnar följande rekommendationer

 • Regeringen behöver fortsätta stötta kunskapsutvecklingen inom välfärdsteknikområdet.
 • Regeringen behöver fortsätta arbetet med en jämlik tillgång till infrastruktur, som bredbandsuppkoppling och mobiltäckning i landet.
 • Kommunerna behöver bedriva arbetet med välfärdsteknik som en integrerad del av verksamhetsutvecklingen och utgå från funktion och behov snarare än teknik i sig.

Ladda ner presentationen som pdf.

Dela sidan