Under de närmaste decennierna kommer andelen äldre i befolkningen att växa samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder kommer att sjunka. Det innebär att behoven av välfärdstjänster ökar. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på uppdrag av regeringen analyserat hur en ökad användning av välfärdsteknik påverkar brukare, personal, närstående och omsorgens organisation i både äldreomsorgen och verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi kommer fram till följande slutsatser

 • Välfärdsteknik har övervägande positiva effekter för brukare, personal och närstående, men det finns risk för att tekniken leder till negativa effekter som minskad trygghet.
  • Välfärdsteknik kan stärka brukarens självständighet, trygghet, delaktighet, säkerhet, kommunikation och psykosociala välbefinnande samt leda till positiva hälsoeffekter.
  • Välfärdsteknik kan ge närstående trygghet och avlastning i det informella omsorgsarbetet.
  • Välfärdsteknik kan ge positiva effekter på personalens resursfördelning, arbetsmiljö och motivation.
 • Med välfärdsteknik följer förändrade arbetssätt i hela omsorgsorganisationen vilket ställer krav på organisatoriska anpassningar.
 • Det finns resurseffektiviseringspotential, men det är svårt att veta hur stor potentialen är och det kan vara svårt att förverkliga den.
 • Kön verkar inte påverka attityder eller användning, varken bland personal eller brukare.
 • Tre områden är särskilt viktiga för att fullt ut dra nytta av välfärdsteknik: förstärkt personcentrering, kunskapsstöd och kunskapsstyrning samt arbetsmiljöarbete.

Vi lämnar följande rekommendationer

 • Regeringen behöver fortsätta stötta kunskapsutvecklingen inom välfärdsteknikområdet.
 • Regeringen behöver fortsätta arbetet med en jämlik tillgång till infrastruktur, som bredbandsuppkoppling och mobiltäckning i landet.
 • Kommunerna behöver bedriva arbetet med välfärdsteknik som en integrerad del av verksamhetsutvecklingen och utgå från funktion och behov snarare än teknik i sig.

Sammanfattning av rapporten som webbpresentation

Ladda ner presentationen som pdf.