Vård- och omsorgsanalys har regeringens uppdrag att utvärdera omställningen till en god och nära vård. I den här delrapporten kartlägger vi uppfyllelsen av de fyra mål om fast läkarkontakt och kontinuitet som regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner formulerat i överenskommelserna om en god och nära vård 2021, 2022 och 2023. I årets delrapport ingår även en analys av målens ändamålsenlighet inför den kommande revideringen av målen.

Slutsatser i korthet

Vår kartläggning visar inga tecken på ökad kontinuitet eller tillgång till fast läkarkontakt i primärvården, utifrån journaldata och enkätundersökningar till befolkningen. Däremot ökar andelen som har en fast namngiven läkarkontakt i regionernas verksamhetsstatistik. Brist på data gör att det inte går att utvärdera alla mål i överenskommelserna.

Mål 1: Andelen i befolkningen som har en namngiven fast läkarkontakt i primärvård ska utgöra minst 55 procent

  • Enligt verksamhetsstatistiken är målet uppfyllt i cirka hälften av regionerna. Allt fler regioner kan redovisa hur många individer som är listade på en namngiven fast läkare, och antalet ökar i de flesta av de regioner som kan rapportera uppgifter för flera år. Det finns emellertid stora regionala variationer och jämförbarheten i uppgifterna är osäker.
  • Ur befolkningens perspektiv är målet dock inte uppnått och vi ser inga tecken på förbättringar. I våra enkäter svarar cirka en tredjedel av befolkningen att de har en fast läkarkontakt. Andelen är marginellt högre bland kvinnor än bland män.

Mål 2: En 20-procentig ökning av kontinuitetsindex till läkare samt kontinuitetsindex för patientens totala kontakter ska ha skett i primärvården i regionen.

Målet har inte uppnåtts, och på nationell nivå ser vi ingen förbättring. Könsskillnaderna när det gäller kontinuitetsindex är mycket små.

Mål 3: För dem i befolkningen som bor på ett särskilt boende för äldre och som där får sin huvudsakliga hälso- och sjukvård ska andelen som har en fast läkarkontakt utgöra minst 80 procent.

Vi kan för närvarande inte följa upp målet ur ett patientperspektiv, på grund av att det saknas data. Ur ett verksamhetsperspektiv rapporterar regionerna och verksamhetschefer att tillgången till fast läkare är god på särskilda boenden. Inspektionen för vård och omsorgs tillsynsgranskning av särskilda boenden tyder dock på brister i kontinuiteten.

Mål 4: En betydande ökning av kontinuitetsindex till läkare ska ha skett för personer i särskilt boende.

Vi kan för närvarande inte följa upp målet på grund av att det saknas data.

Läs

publikationen