Under 2018 tog regeringen initiativ till en omställning i hälso- och sjukvården, bland annat med syfte att primärvården ska vara navet i vården och ge patienten en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har uppdraget att utvärdera omställningen.

Som en del av omställningen ingår regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner överenskommelser om specifika mål när det gäller kontinuiteten och tillgången till fast läkarkontakt i primärvården. För andra året i rad har Vård- och omsorgsanalys kartlagt uppfyllelsen av målen, och den sammantagna bilden är att målen om kontinuitet och fast läkarkontakt inte har nåtts. Till exempel är målet om att minst 55 procent av befolkningen ska ha en fast namngiven läkarkontakt i primärvården inte uppfyllt ur ett befolkningsperspektiv. I Vård- och omsorgsanalys mätningar svarar omkring 30 procent att de har en fast läkarkontakt, vilket inte innebär någon förändring sedan tidigare mätningar.

Graden av måluppfyllelse beror samtidigt på vilket perspektiv som används. I regionernas statistik ökar andelen i befolkningen som har en fast läkarkontakt och ungefär hälften av regionerna anger att målet är nått.

– Även om regionernas statistik är viktig att följa bedömer vi att befolkningsperspektivet är nödvändigt för att fånga det som en fast läkarkontakt syftar till, nämligen kontinuitet, samordning och trygghet, säger Cecilia Dahlgren, utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Rapporten visar, i likhet med förra årets delrapport, att det inte går att utvärdera alla mål i överenskommelserna eftersom det saknas data. Antalet regioner som registrerar tillgången till fast läkarkontakt har ökat sedan 2022, men tillförlitligheten i data är fortsatt osäker. Uppgifter om fast läkarkontakt och kontinuitetsindex på särskilt boende för äldre saknas i regel helt i regionernas verksamhetsstatistik och det finns inga patientundersökningar som fångar upp frågan. I årets rapport ingår även en analys av målens ändamålsenlighet inför den kommande revideringen av målen.

– Inom vårt uppdrag att utvärdera omställningen till en god och nära vård har vi nu genomfört fem delstudier för att belysa omställningen ur olika perspektiv. I mars 2025 lämnar vi slutredovisningen till regeringen med våra samlade slutsatser och rekommendationer, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Läs rapporten Kontinuitet och fast läkarkontakt. Kartläggning av måluppfyllelsen i överenskommelserna om en god och nära vård: 2023.

Cecilia Dahlgren, utredare på Vård- och omsorgsanalys, berättar om resultaten: