Det är både möjligt och angeläget att undersöka omotiverade skillnader i sociala barn- och ungdomsvården

Vi ser att det förekommer skillnader mellan olika grupper av barn i tillgången till insatser från socialtjänsten. Till exempel beviljas pojkar med utländsk bakgrund i mindre grad insatser än pojkar födda i Sverige, trots likartade behov. Skillnaden kan förklaras av att samtycke inte givits i lika stor utsträckning. Men varför det ser ut så är oklart och det är därför viktigt att undersöka orsaker och förklaringar vidare. Vi ser också att barnen sällan är delaktiga i samtal om kommande insatser.

Den nationella och lokala uppföljningen behöver stärkas

Vi rekommenderar regeringen och kommunerna att stärka den nationella och lokala uppföljningen för att löpande och systematiskt följa upp om det förekommer omotiverade skillnader inom den sociala barn- och ungdomsvården. Vi rekommenderar också kommunerna att stärka barnens delaktighet och se till att alla barn ges lika möjligheter till delaktighet i beslut och planering av insatser utifrån varje barns förutsättning.