Den tekniska utvecklingen innebär att personer med funktionsnedsättning i allt högre utsträckning kan använda vanliga konsumentprodukter som hjälpmedel, exempelvis surfplattor, smarta mobiltelefoner, datorer och appar. Därför har vi på uppdrag av regeringen kartlagt och analyserat sjukvårdshuvudmännens hantering av konsumentprodukter som hjälpmedel.

Vi kommer fram till följande

  • Nyttan med konsumentprodukter är överlag stor och de används som allt från verktyg för ökad delaktighet till nödvändiga hjälpmedel som stärker grundläggande kommunikativa och kognitiva förmågor.
  • Sjukvårdshuvudmännens förskrivning av konsumentprodukter är en marginell del av deras totala förskrivning av hjälpmedel.
  • Sjukvårdshuvudmännens olika bestämmelser och arbetssätt om förskrivning av samt råd och stöd för konsumentprodukter leder till ojämlikheter över landet mellan personer med samma behov.
  • En otydlig ansvarsfördelning mellan olika offentliga aktörer innebär att personer med funktionsnedsättning riskerar att bli utan de insatser som de behöver.

Vi lämnar tre rekommendationer

  • Regeringen bör tillse att det finns gemensamma kriterier för att förskrivning av konsumentprodukter som hjälpmedel ska ske jämlikt över landet.
  • Regionerna och kommunerna bör säkerställa att anpassade råd och stöd för konsumentprodukter som hjälpmedel erbjuds i linje med nationell kunskapsstyrning.
  • Regeringen och statliga myndigheter bör arbeta för att minimera faktorer som bidrar till ett digitalt utanförskap.

Webbpresentation som sammanfattar rapporten

Ladda ner presentationen som pdf.