omslagsbild rapport 2020-6

Med varierande funktion

BESTÄLL

TRYCKT PUBLIKATION

  • Rapport: Med varierande funktion
  • Artikel­nummer: Rapport 2020:6

Det är kostnadsfritt att beställa rapporter. Maximalt antal är 5 exemplar. Har du behov av fler exemplar eller andra frågor, kontakta registrator@vardanalys.se.

  • Nedan finner du information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du beställer rapporter.
Tack för din beställning!
En bekräftelse har skickats till e-postadressen du angav.
Något gick snett.
Vänligen försök igen.

För tillfället längre hanteringstid för rapporter

För tillfället kan det ta längre tid än normalt för oss att hantera och leverera rapportbeställningar. Alla rapporter finns även att läsa och ladda ner som pdf. Tack för tålamodet och för visat intresse för våra rapporter!

 

Så här behandlas dina personuppgifter när du beställer en rapport

 

De personuppgifter du anger i formuläret för att beställa rapporter behandlas av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys för att kunna skicka de beställda rapporterna till dig och för att kunna meddela eventuella problem med leveransen. Behandlingen sker med stöd av dataskyddsförordningen*, eftersom den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

 

När vi har hanterat din rapportbeställning tar vi bort personuppgifterna så att vi inte har aktiv tillgång till dem, men de sparas för back-up i upp till 5 veckor. Vår IT-driftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Ekonomistyrningsverket) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag att hantera vår IT-drift. Även vår webbdriftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Bazooka AB) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag åt oss. Eftersom myndigheten omfattas av offentlighetsprincipen kan vi också komma att lämna ut uppgifterna vid en eventuell begäran om att få ta del av dem.

 

Du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig, rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade, rätt att begära begränsning samt rätt att invända mot behandlingen. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (org.nr 202100-6412) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna, vilket innebär att vi ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Detta är myndighetens kontaktuppgifter:

E-postadress: registrator@vardanalys.se

Telefonnummer: 08-690 41 00

Postadress: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Box 6070 102 31 Stockholm

 

Om du har frågor kring personuppgiftsbehandlingen är du välkommen att kontakta myndigheten enligt ovan eller myndighetens dataskyddsombud på följande e-postadress: dataskyddsombud@vardanalys.se.

 

*Artikel 6.1.e Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen).

Nyttan med konsumentprodukter som hjälpmedel är överlag stor och för en del personer med funktionsnedsättning är produkterna nödvändiga hjälpmedel som stärker grundläggande kognitiva och kommunikativa förmågor. Men alla personer som har behov av sådana hjälpmedel har inte samma möjlighet att få tillgång till dem. Vi har på uppdrag av regeringen kartlagt och analyserat sjukvårdshuvudmännens hantering av konsumentprodukter som hjälpmedel.

Den tekniska utvecklingen innebär att personer med funktionsnedsättning i allt högre utsträckning kan använda vanliga konsumentprodukter som hjälpmedel, exempelvis surfplattor, smarta mobiltelefoner, datorer och appar. Därför har vi på uppdrag av regeringen kartlagt och analyserat sjukvårdshuvudmännens hantering av konsumentprodukter som hjälpmedel.

Vi kommer fram till följande

  • Nyttan med konsumentprodukter är överlag stor och de används som allt från verktyg för ökad delaktighet till nödvändiga hjälpmedel som stärker grundläggande kommunikativa och kognitiva förmågor.
  • Sjukvårdshuvudmännens förskrivning av konsumentprodukter är en marginell del av deras totala förskrivning av hjälpmedel.
  • Sjukvårdshuvudmännens olika bestämmelser och arbetssätt om förskrivning av samt råd och stöd för konsumentprodukter leder till ojämlikheter över landet mellan personer med samma behov.
  • En otydlig ansvarsfördelning mellan olika offentliga aktörer innebär att personer med funktionsnedsättning riskerar att bli utan de insatser som de behöver.

Vi lämnar tre rekommendationer

  • Regeringen bör tillse att det finns gemensamma kriterier för att förskrivning av konsumentprodukter som hjälpmedel ska ske jämlikt över landet.
  • Regionerna och kommunerna bör säkerställa att anpassade råd och stöd för konsumentprodukter som hjälpmedel erbjuds i linje med nationell kunskapsstyrning.
  • Regeringen och statliga myndigheter bör arbeta för att minimera faktorer som bidrar till ett digitalt utanförskap.

Ladda ner presentationen som pdf.

Dela sidan