Vård- och omsorgsanalys har i uppdrag av regeringen att följa och utvärdera hälso- och sjukvårdens omställning till en god och nära vård. I denna delrapport ger vi en nulägesbild av befolkningens erfarenheter och uppfattningar om fasta kontakter i primärvården. Vi redovisar också hur sambandet ser ut mellan tillgången till fasta kontakter och upplevelsen av tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet vid vårdcentraler. Avslutningsvis ger vi en bild av hur tillgången till fast läkarkontakt har utvecklats de senaste åren.

Slutsatser i korthet

  • Majoriteten av befolkningen uppger att de har en ordinarie vårdcentral men bara en av tre att de har en fast kontakt på sin vårdcentral.
  • Många har inte en fast kontakt trots att de ser att behov av det.
  • Andelen med fast kontakt skiljer sig mellan olika grupper i befolkningen. Personer med mer omfattande vårdbehov har oftare fast kontakt.
  • Fasta kontakter kan bidra till målen med omställningen till en god och nära vård. Personer med fast kontakt på vårdcentral har bättre erfarenheter av vården när det gäller samtliga mål för omställningen – högre tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet.
  • Det finns inga tecken på förbättringar över tid i fråga om andelen personer med fast läkarkontakt på sin vårdcentral.

Läs mer

Läs alla delrapporter i uppdraget: Vi följer omställningen till en god och nära vård.

Presentation som sammanfattar rapporten

Ladda ner presentationen som pdf.