Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har i uppdrag av regeringen att utvärdera omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård. I denna rapport fördjupar vi analysen av de yrkesverksammas och verksamheternas perspektiv på omställningen. Vi belyser också den nära vården i landsbygd och i områden med socioekonomiska utmaningar.

Detta är våra främsta slutsatser:

 • Mycket av arbetet inom omställningen har hittills bedrivits på strategisk nivå men utan synliga effekter i verksamheterna. Vi ser dock en uppslutning kring omställningens syfte och mål bland dem som arbetar i verksamheterna.
  • Verksamheterna har inte fått bättre förutsättningar för att nå omställningens mål eller uppfylla väsentliga delar i primärvårdens grunduppdrag.
  • Det saknas resurser för att klara uppdraget och för att driva det utvecklingsarbete som omställningen kräver.
  • Kompetensförsörjningen är fortsatt en utmaning i primärvården, trots en bredd av kompetenser. Antalet specialistläkare i allmänmedicin och distriktssköterskor har minskat över tid.
  • Bristande arbetsmiljö är ett hot mot kompetensförsörjningen och primärvårdens roll som navet i omställningen.
 • Primärvården behöver utvecklas på områden som är centrala för omställningen, men vårdcentralerna har svårt att med befintliga resurser prioritera till exempel förebyggande arbete och samverkan på ett tillräckligt sätt.
 • Hälso- och sjukvården i områden med socioekonomiska utmaningar är mer resurskrävande och behöver prioriteras högre.

Läs

publikationen

Läs mer

Alla rapporter från vår uppföljning av omställningen till en god och nära vård.

Sammanfattning

Presentationen sammanfattar rapport 2023:2 Ordnat för omställning?

Ladda ner sammanfattningen som pdf.

Bilaga: Enkätundersökning

Bilagan innehåller utskicket med förfrågan om att delta i enkätundersökningen samt informationen och frågorna som ingick i den webbaserade enkäten.

Enkätundersökning till vårdcentralschefer om bemanning och förutsättningar för en god och nära vård (pdf)