Den 1 januari 2015 trädde patientlagen i kraft. Syftet med patientlagen är bland annat att stärka och tydliggöra patientens ställning i vården. För merparten av bestämmelserna i patientlagen har det sedan tidigare funnits bestämmelser med samma innehåll i sak i andra författningar, vissa krav har justerats och några nya har tillkommit.

Den sammantagna bilden av baslinjemätningen är att många av de skyldigheter som gällt sedan tidigare enligt andra författningar, i många fall i mer än 30 år, inte följs fullt ut. Att åstadkomma ett ökat genomslag framstår därför som en utmaning för samtliga aktörer med ansvar i sektorn.

Det kommer att krävas ett brett och innovativt arbete för att åstadkomma en ökad efterlevnad. Vårdanalys kommer i sitt fortsatta arbete att försöka bidra till förbättrade förutsättningar i detta arbete, bland annat genom att identifiera hinder och framgångsfaktorer för införandet.

Taggar

patientlagen