Omslag med pussel

Patientlagen i praktiken – en baslinjemätning

Vi har fått i uppdrag av regeringen att följa upp effekterna av patientlagen ur ett patientperspektiv. Vi har därför genomfört en omfattande datainsamling och ställt frågor till drygt 9 000 patienter och 950 vårdnadshavare. Syftet var att få en bild av om vården arbetade på det sätt som patientlagen anger redan innan lagen trädde i kraft – detta för att kunna följa vilka effekter lagen kommer att få framöver.

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Den 1 januari 2015 trädde patientlagen i kraft. Syftet med patientlagen är bland annat att stärka och tydliggöra patientens ställning i vården. För merparten av bestämmelserna i patientlagen har det sedan tidigare funnits bestämmelser med samma innehåll i sak i andra författningar, vissa krav har justerats och några nya har tillkommit.

Den sammantagna bilden av baslinjemätningen är att många av de skyldigheter som gällt sedan tidigare enligt andra författningar, i många fall i mer än 30 år, inte följs fullt ut. Att åstadkomma ett ökat genomslag framstår därför som en utmaning för samtliga aktörer med ansvar i sektorn.

Det kommer att krävas ett brett och innovativt arbete för att åstadkomma en ökad efterlevnad. Vårdanalys kommer i sitt fortsatta arbete att försöka bidra till förbättrade förutsättningar i detta arbete, bland annat genom att identifiera hinder och framgångsfaktorer för införandet.

Dela sidan