Vissa personer får långvariga symtom efter covid-19. Det kallas postcovid. Symtomen för postcovid varierar mycket mellan olika personer, vilket också bidrar till att behovet av vård skiljer sig mycket åt. Postcovid är ett nytt tillstånd som tillkom under pandemin. Det har ställt krav på vården att ha förutsättningar för att ta emot en ny grupp samtidigt som kunskapsläget för symtomen och relevant behandling och rehabilitering är okänt. Även barn kan få postcovid, och i många fall finns det även ett behov av stöd till anhöriga när någon får postcovid.

Vi har undersökt patienternas erfarenheter i vården genom en enkät till befolkningen. Vi har också kartlagt hur vården är organiserad i de olika regionerna och hur regionerna använder de kunskapsstöd som har tagits fram nationellt och regionalt. De slutsatser och rekommendationer som vi presenterar i rapporten bygger också på de analyser vi presenterade i vår delrapport Postcovid under utredning, som publicerades i mars 2022.

Vi kommer fram till tre övergripande slutsatser

  • Kontinuerlig kunskapsutveckling behövs i postcovidvården.
  • Erfarenheterna från postcovidvården kan användas för att utveckla annan vård.
  • Vården för personer med postcovid behöver vara personcentrerad.

Vi lämnar följande rekommendationer

  • Regeringen och regionerna bör säkerställa att kunskapsstöden utvecklas och verka för att de används.
  • Regionerna bör utvärdera postcovidmottagningarnas verksamhet och dra lärdomar till andra delar av hälso- och sjukvården och till andra grupper med liknande behov.
  • Regionerna bör utveckla erfarenhetsutbytet inom postcovidvården.
  • Regeringen och regionerna bör stärka vårdens förutsättningar att arbeta personcentrerat i vårdmötet.

Sammanfattning

Ladda ner sammanfattningen som pdf.

Läs

publikationen