Postcovid är en ny diagnos som tillkommit under pandemin. Behovet av kunskap om postcovid är stort, både när det gäller behandling och arbetssätt, även om det bedrivs mycket forskning om tillståndet. Hur postcovid tar sig uttryck varierar mycket mellan olika personer, både i svårighetsgrad och vilka symtom man får.

Vi har undersökt patienternas erfarenheter i vården och hur vården är organiserad i de olika regionerna. Vi har även gjort en kartläggning över de kunskapsstöd som finns i Sverige och i några andra länder. I vår delrapport ger vi en översiktsbild som ska ligga till grund för de slutsatser och rekommendationer som vi kommer att lämna i vår slutrapport i oktober 2022.

Sammanfattning

Ladda ner sammanfattningen som pdf.

Bilaga till PM 2022:2 Postcovid under utredning

Bilagan innehåller bortfallsanalys, frekvenstabeller och korstabeller från enkätundersökningen som redovisas i promemorian. Både viktade och oviktade resultat redovisas i bilagan.

Bilaga-PM-2022-2-Postcovid-under-utredning (xlsx)

 

Taggar

jämlik vård