Rapportens förslag på en hälso- och sjukvårdsdialog är en vidareutveckling av den landstingsdialog som Socialdepartementet har genomfört de senaste åren. I landstingsdialogen har Socialdepartementet fört dialog med alla landsting i samband med besök i landstinget.

Staten och landstingen har olika roller, men ett gemensamt ansvar för hälso- och sjukvårdens utveckling. Hälso- och sjukvårdsdialogen ska därför vara ett forum för strategisk samverkan mellan Socialdepartementet och landstingens ledningar. Den syftar till att:

  • underlätta samordning i nationella utvecklingsfrågor
  • skapa förutsättningar för en gemensam bild av hälso- och sjukvårdens tillstånd och utmaningar
  • ge Socialdepartementet underlag för att utveckla statens verksamhet.

Dialogen och de underlag som tas fram ska även vara till nytta för landstingen i att identifiera utvecklingsbehov.

Vårdanalys föreslår att en utvecklad hälso- och sjukvårdsdialogsker i tre faser:

  • Dialogen förbereds med att Socialdepartementet och landstingen genom Sveriges Kommuner och Landsting enas om fokusområden för dialogen – till exempel it-infrastruktur, kompetensförsörjning eller psykiatri.
  • Socialdepartementet besöker samtliga landsting och för dialog. Dialogen stödjs av underlag som består av resultatsammanställningar på landstingsnivå, analyser av fokusområden samt diskussionsfrågor om statens verksamhet och insatser.
  • Socialdepartementet och landstingen samlas för en dialog på nationell nivå utifrån erfarenheterna från landstingsdialogerna.

Vårdanalys ger också ett förslag på hur ett ramverk för att följa hälso- och sjukvårdens resultat och förutsättningar kan utformas. Ramverket består av de övergripande dimensionerna:

  • hälsa i befolkningen
  • kvalitet i tjänsterna
  • effektiva och hållbara hälso- och sjukvårdssystem
  • jämlik hälsa och vård.

Utifrån ramverket bör sammanställningar av viktiga resultat och förutsättningar utarbetas. De ska ge en överskådlig bild av hälso- och sjukvården i det enskilda landstinget och nationellt inför dialogen. Där det är möjligt bör resultaten ställas i relation till mål och till internationellt framstående exempel.

Vårdanalys rekommenderar att Socialdepartementet och landstingen enas om formerna och en tidplan för en första hälso- och sjukvårdsdialog 2015–2016. Vårdanalys förslag kan ses som en ram för en utvecklad dialog, där vi ger förslag på viktiga byggstenar i en stärkt samverkan mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen.