Utvecklingsarbete

2018-11-29

Underlag till ett program för stärkt ledarskap

Vi har regeringens uppdrag att ta fram underlag till ett nationellt program för samordning av ledarskap i hälso- och sjukvården, baserat på slutsats...

2018-11-22

Lika läge för alla?

Barn som far illa ska få tillgång till socialtjänstens insatser på lika villkor, men i vilken utsträckning detta sker finns det lite kunskap om. Vi har tagit fram kriterier för att identifiera o...

2018-11-14

Från mottagare till medskapare

För att göra vården mer personcentrerad behövs ett utvecklingsarbete i hela hälso- och sjukvårdssystemet. Patienters och närståendes erfarenheter, kunskaper och resurser behöver...

2018-08-31

Bäddat för utveckling

En stor del av det utvecklingsarbete som genomförs i hälso- och sjukvården och socialtjänsten sker genom projekt. Samtidigt är det långt ifrån alla utvecklingsprojekt som resulterar i långsi...

2017-12-12

Från medel till mål

Det finns flera lokala och nationella initiativ för att förbättra samordningen inom vården och omsorgen. Ändå saknas fortfarande kunskap om vad som faktiskt bidrar till att patienter och brukare...

2017-10-25

Visa vägen i vården

Ett stärkt ledarskap är en nyckel till att öka vårdens utvecklingskraft. Vi har på uppdrag av regeringen kartlagt vilka utmaningar chefer i hälso- och sjukvården möter, och tagit fram förslag på...

2017-06-05

Lapptäcke med otillräcklig täckning

Mellan 2012 och 2016 satsade staten och SKL drygt en och en halv miljard kronor på nationella kvalitetsregister vars primära syfte är att underlätta uppföljning och ...

2016-06-27

Chefers syn på förbättringsarbete i hälso- och sjukvården

Verksamhetschefers förmåga och förutsättningar att driva förändrings- och utvecklingsarbete är avgörande för utvecklingskraf...

2016-05-24

Missar vi målen med missbruks- och beroendevården?

Missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel har stora negativa effekter för många personer i Sverige. För att kunna kvalitetssä...

2015-12-15

Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar

Vi har regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016. Plane...

2014-12-01

Registrera flera eller analysera mera?

De nationella kvalitetsregistrens primära syfte är att underlätta uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet. Vi har regeringens upp...

2014-12-01

Stärkt dialog för ökad utvecklingskraft

Viger i denna rapport förslag på en återkommande hälso- och sjukvårdsdialog mellan Socialdepartementet och landstingen. Rapporten presenterar även ett ramverk...