Vi har genomfört en enkätundersökning för att öka kunskapen om vilken information patienter får i och om tandvården och vilken information patienter själva efterfrågar. Deltagare är vuxna personer (24 år och äldre) som besökt tandvården minst en gång de senaste 3 åren. Omkring 5 200 personer svarade på enkäten. Undersökningen är egeninitierad.

Slutsatser i korthet

Patienter har ofta dålig kännedom om tandvårdssystemet och om vilka stöd som finns.

Det är viktigt att informationen i tandvården anpassas till patienters olika behov och förmåga att ta till sig information. Patienter behöver tillgänglig och anpassad information för att kunna ta hand om sin tandhälsa, för att hitta och få stöd när de behöver det och för att göra informerade val på tandvårdsmarknaden.

Vår undersökning visar att patienternas kännedom om olika delar av tandvårdssystemet brister, till exempel kring de olika kostnader och tandvårdsstöd som finns. Var femte patient känner inte alls till att priserna kan variera mellan olika tandvårdsmottagningar.

Mindre än hälften av patienterna upplevde att de fick tillräcklig information om vad behandlingen skulle kosta innan den påbörjades. Många uppger också att de inte fått tillräcklig informationen om eventuella behandlingsalternativ.

Tandvården behöver bli bättre på att informera om kostnader och behandlingsalternativ. De flesta patienter upplever att de fått tillräcklig information om hur de ska ta hand om sin tandhälsa och själva förebygga sjukdomar. Däremot är det enbart 47 procent som anser att de helt och hållet eller i stor utsträckning fått tillräckligt med information om kostnader innan behandlingen påbörjades.

Många anser också att informationen de fått om eventuella behandlingsalternativ varit otillräcklig. Bland patienter som skattar sin tandhälsa som dålig är det mindre än hälften som svarar att de har fått tillräckligt med information om det.

Det är relativt få patienter som själva söker efter information och av de som gör det upplever många att informationen är svår att hitta och förstå.

De flesta som själva sökt information om kostnader har gjort det hos sin egen tandvårdsmottagning. Det är rimligt eftersom det enligt tandvårdslagen är vårdgivarens ansvar att upplysa patienten om det.

För patienter som vill få en bättre förståelse för hur priserna skiljer sig åt mellan olika mottagningar är det snarare mer rimligt att informationen förmedlas av en mer neutral part. Men få patienter vänder sig till Tandpriskollen, den oberoende, digitala prisjämförelsesajt som administreras av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Det finns ett behov av att öka kännedomen om Tandpriskollen och att se över tjänstens användarvänlighet eftersom många patienter uppger att det är svårt att hitta och förstå den informationen.

Det är också få patienter tar del av sin tandvårdsjournal via 1177 Vårdguiden, men av de som gjort det uppger hela nio av tio att informationen till någon del har varit till hjälp för dem.

Personer som ofta får träffa samma tandläkare upplever i högre utsträckning än andra att de får tillräckligt med information och att de är delaktiga i sin vård.

En styrka med tandvården jämfört med övrig hälso- och sjukvård är den att tandvården har en högre grad av personkontinuitet – fler patienter träffar ofta samma tandläkare när de besöker tandvården. Det är viktigt att bevara.

De som ofta får träffa samma tandläkare upplever i högre utsträckning att de får tillräckligt med information och att de blir lyssnade på. De upplever också en högre delaktighet och har ett större förtroende för tandvårdspersonalen.

Samtidigt som hög kontinuitet har ett samband med positiva erfarenheter kan det finnas situationer när det inte är lika positivt. Till exempel när patienter på grund av bristande information inte omvärderar valet av tandläkare eller vårdgivare, även om det egentligen vore motiverat med utgångspunkt i antingen pris eller kvalitet. Här är tillgänglig information och möjligheten att väga pris mot kvalitet en nyckelfaktor.

Tandvården utgör en viktig del av människors hälsa och behöver fortsätta att följas med patienternas perspektiv i fokus.

Vår undersökning vänder sig till personer som har besökt tandvården under den senaste treårsperioden. Samtidigt finns det personer som är svåra att nå i den här typen av undersökningar, till exempel äldre på särskilda boenden, personer med extrem tandvårdsrädsla, kognitiva funktionsnedsättningar eller med bristande kunskaper i svenska. Sannolikt upplever inte de grupperna informationen bättre än patienterna som svarat på vår enkät. Men för att ge ytterligare vägledning i hur informationen i tandvården kan förbättras behöver även deras erfarenheter fångas upp. I vår PM ger vi ytterligare exempel på områden inom tandvården där patienternas perspektiv behöver uppmärksammas och undersökas.

Läs

publikationen

Litteraturstudie

Litteraturstudie om hur patienter upplever information i tandvården (pdf, 290 kB)

Bilaga, enkät

Enkät till personer som besökt tandvården (Microsoft Word-dokument, 60 kB)