Det övergripande syftet med intervjustudien är att beskriva erfarenheter av sjukvården, med fokus på primärvården, bland personer som är utrikes födda. Studien bygger på femton djupintervjuer med utrikes födda personer.

Studien är ett underlag till rapporten Ordnat för omställning? (rapport 2023:2).

Resultat i korthet

  • Resultatet av intervjustudien visar bland annat att deltagarna, liksom befolkningen i stort, värderar tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet högt.
  • Flera deltagare upplever att de har fått ett fördomsfullt bemötande i vården, oftast för att vårdpersonalen har haft fördomar och förutfattade meningar om andra kulturer. Flera tycker att de inte blir tagna på allvar när de söker vård.
  • Deltagarna tycker att det är svårt att förstå hur den svenska sjukvården fungerar och att det finns stora skillnader mellan hur svensk sjukvård fungerar jämfört med sjukvård i andra länder.
  • Flera personer tycker att reglerna om sekretess och att vårdpersonal har tystnadsplikt skapar trygghet.
  • Språksvårigheter påverkar vissa av deltagarnas erfarenheter, men vi ser även att det saknas kompetens bland primärvårdpersonalen när det gäller att förstå och förhålla sig till kulturella skillnader.
  • Deltagarna efterfrågar också enklare tidsbokning, med språkval eller tolktillgång, kortare väntetider och fler dropin-tider, mer tid vid besöken, större möjlighet att träffa samma läkare och påverka vilken typ av läkare man får träffa, bättre tolkinsatser och mer omsorg från personalen.

Läs

publikationen