Resultaten i korthet

Undersökningen visar bland annat att patienter i Sverige upplever en sämre tillgänglighet jämfört med andra länder. Av de svarande i Sverige anger 70 procent att de fick tid hos läkare eller sjuksköterska inom sju dagar, jämfört med 80 procent eller mer i de flesta andra länder.

Undersökningen visar också att det finns stora utmaningar med information och patientens delaktighet i vården.  Knappt 60 procent av de tillfrågade anger att vårdpersonal ofta eller alltid känner till viktig information om deras medicinska historia, jämfört med cirka 80 procent i de flesta andra länder. Fler patienter får däremot hjälp med att samordna sin vård.

En tredjedel av de svenska deltagarna anser att sjukvårdssystemet på det hela taget fungerar bra – vilket är en minskning med 13 procentenheter sedan 2010. I IHP-studien 2015 svarade endast 19 procent av deltagande primärvårdsläkare att systemet fungerade bra, jämfört med 39 procent 2012.

IHP-studier från 2010 och 2013 visar på liknande resultat och vi ser få förbättringar över tid.

Taggar

IHP