Vårdanalys har till uppgift att kontinuerligt utvärdera ändamålsenligheten i den information som hälso- och sjukvården lämnar till enskilda. I augusti 2013 publicerade myndigheten en utvärdering av vårdvalsinformationen ur ett patient- och medborgarperspektiv. De övergripande resultaten visade att det finns ett brett folkligt stöd för att välja, att kännedomen om vårdvalet i primärvården är god och att endast en liten andel var missnöjd med informationen.

I denna fördjupningsstudie undersöker Vårdanalys om det finns skillnader i vilken information olika grupper av personer vill ha för att kunna välja. Några av studiens slutsatser är:

  • Intresset för vårdvalsinformation varierar med både kön, ålder och socioekonomi. Kvinnor och äldre tycks överlag ha sökt efter mer information och visar oftare ett större intresse för nästan all information om vårdcentralernas utbud och kvalitet. Graden av informationssökning varierar inte med inkomst. Långutbildade däremot söker oftare efter mer information än vad kortutbildade gör.
  • Det finns en stor bredd i vilken information som efterfrågas.Kroniskt sjuka vill till exempel veta om det finns tillgång till speciella mottagningar och om möjligheten att få träffa samma läkare. Barnfamiljer vill veta om vårdcentralen erbjuder jourtider och vill ta del av andra patienters omdömen.
  • Det finns skillnader i förtroende för olika medier för vårdvalsinformation. Äldre tycks oftare ha ett lägre förtroende för nätbaserade källor medan yngres förtroende generellt är högre.