2018-12-04

Möten med mening

Patienters upplevelser av kvaliteten på vårdmöten skiljer sig åt mellan grupper i Sverige. Vi har fördjupat förståelsen av de svenska resultaten från den internationella enkätundersökningen Internation...

2016-12-14

Förebygga för att överbrygga?

Sverige är ett av de länder som har högst medellivslängd i världen, men hälsan är inte jämnt fördelad. En av flera möjliga förklaringar är olika levnadsvanor. Vi har därför an...

2016-07-01

Utvärdering av ordnat införande av nya läkemedel

Vi har regeringens uppdrag att utvärdera ordnat införande av nya läkemedel, vars mål är att skapa en jämlik tillgång till nya kostnadseffektiva...

2014-11-17

Vårdval och vårdutnyttjande

I denna promemoria studeras hur förekomsten av vårdval inom den specialiserade vården har påverkat vårdutnyttjandet mellan olika socioekonomiska grupper av patienter.

2014-10-21

En mer jämlik vård är möjlig

Vi har fått i uppdrag att göra en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Syftet är att öka kännedomen och kunskapen om vad som kan ha betydelse för j...

2013-11-29

Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

Vi har fått i uppdrag av regeringen att göra en fördjupad analys ur ett patientperspektiv av de skillnader i vår...