Mer specifikt redovisas utvecklingen efter tre vårdvalsmodeller som infördes i Stockholms läns landsting under 2009. De tre vårdvalen avser höft-, knä- och gråstarroperation. Studien jämför utvecklingen i Stockholm med utvecklingen i fyra landsting som inte har infört dessa vårdval.

Promemorian är en del av ett större projekt där Vårdanalys undersöker hur införande av vårdval i primärvården har påverkat hälsopolitiska målsättningar om en jämlik vård.  I den kommande slutrapporten kommer fördjupade och bredare analyser att presenteras, bland annat om hur vårdval inom primärvården påverkat vårdens socioekonomiska fördelning mellan olika grupper.

Några av de resultat som presenteras i promemorian Vårdval och vårdutnyttjande – Hur fördelas vården mellan olika socioekonomiska grupper vid vårdval i specialistvården?:

  • Generellt ökat vårdutnyttjande – främst i samband med vårdval i Stockholm. Den största ökningen gäller gråstarroperationer, där vårdutnyttjandet i Stockholm har mer än fördubblats under en treårsperiod. Innan vårdvalet var dock vårdutnyttjandet lågt, vilket gör att denna utveckling inte är anmärkningsvärd i sig. Även i de landsting som inte har infört de tre vårdvalen har vårdutnyttjandet generellt sett ökat, men i lägre utsträckning än i Stockholm.
  • Den socioekonomiska fördelningen bland patienter som opereras är likartad oavsett om landstinget infört vårdval eller inte. Inga större förskjutningar mellan inkomst- eller utbildningsgrupper har ägt rum för de tre behandlingarna efter vårdvalet. En mindre förskjutning kan dock ses inom höftprotesoperationer där det finns en viss trend mot ett högre vårdutnyttjande hos höginkomsttagare och högutbildade i Stockholm. Denna ökning kan även ses för högutbildade i andra landsting som inte har infört vårdval.
  • Vårdutnyttjandet hos privata vårdgivare har ökat kraftigt i Stockholm sedan vårdvalenI landsting där privata vårdgivare i stället upphandlas är ökningen mindre.
  • Höginkomsttagare och högutbildade väljer i större utsträckning privata vårdgivare. Detta mönster är tydligast inom höft- och knäoperationer. Gråstarroperationer uppvisar en jämnare fördelning mellan olika grupper, vilket kan förklaras av att de privata vårdgivarna dominerar i antal just för denna behandling.
  • Relationen mellan patientsammansättning och kvalitet i privat och offentlig vård bör studeras vidare. Olika grupper väljer alltså privata vårdgivare i olika utsträckning. Därmed är det viktigt att säkerställa att behandlingsresultat och kvalitet i privat och offentlig vård håller lika hög nivå. För att ta reda på detta behövs det därför i ökad utsträckning så kallade riskjusterade jämförelser mellan vårdgivare, vilket till stor del saknas idag. Det innebär att även patientsammansättning vägs in i analysen, så att kvalitet mäts olika beroende på exempelvis hur svårt sjuka patienterna är.