Vårt uppdrag tar alltså en tydlig utgångspunkt i Socialstyreslens rapport Ojämna villkor för hälsa och vård och avgränsas till skillnader som rör vård, behandling och bemötande. I Socialstyrelsens rapport redovisas en mängd sådana skillnader. Inom ramen för detta regeringsuppdrag är det inte möjligt att göra fördjupade analyser av samt­liga dessa skillnader. För att avgränsa uppdraget har vi därför valt att fokusera arbetet genom att utgå från de skillnader som kan bedömas som omotiverade och väsentliga.

För att svara mot uppdraget har vi formulerat tre huvudfrågeställningar:

1) Vad utgör omotiverade väsentliga skillnader i vård, behandling och bemötande och hur kan dessa identifieras och graderas?

2) Vilka påverkbara faktorer i vården bidrar till att dessa skillnader uppstår?

3) Vilka åtgärder kan vidtas för att minska skillnaderna?

Den aktuella promemorian är en delredovisning av uppdraget och fokuserar på den första frågeställningen. För att besvara frågan utvecklar vi en modell där skillnader bedöms utifrån om de är omotiverade och väsentliga. Med en omotiverad skillnad menar vi här dels att det finns evidens för att den aktuella behandlingen gör nytta för patienten, dels att den observerade skillnaden inte kan anses bero på antingen patientens egna preferenser eller på medicinska avvägningar, och dels att skillnaden inte kan anses vara i enlighet med den etsika plattformen. En skillnads väsentlighet utgår från kriterier om skillnadens storlek och effekt. Bedömningarna baseras på publicerade rapporter, vetenskapli­ga artiklar, bearbetning av statistik samt intervjuer med områdesexperter. Med hjälp av modellen gör vi sedan ett strukturerat urval av ett antal skillnader i Socialstyrelsens rapport som vi bedömer som särskilt omotiverade och väsentliga, utifrån vilka vi gör ett urval av fem skillnader som beskrivs mer detaljerat i promemorian.

Promemorian utgör underlag för Vårdanalys fortsatta arbete där vi kommer att göra fördjupade analyser i syfte att identifiera faktorer i vården som kan ligga bakom de identifierade skillnaderna.