2020-06-24

Primärt i vården

Befolkningen värderar olika typer av kontinuitet högt men skiljer sig också åt i vad de anser är viktigast och hur väl det tillgodoses i vården. En grupp värderar möjligheten till fast läkarkontakt h...

2018-11-14

Från mottagare till medskapare

För att göra vården mer personcentrerad behövs ett utvecklingsarbete i hela hälso- och sjukvårdssystemet. Patienters och närståendes erfarenheter, kunskaper och resurser behöver...

2018-08-16

Förnuft och känsla

En förutsättning för ett väl fungerande hälso- och sjukvårdssystem är att befolkningen har ett stort förtroende för vården. I rapporten beskriver vi förtroendets nuläge och utveckling och förtroen...

2017-12-18

Primärvården i belysning

En översikt av primärvårdens struktur, process och resultat i svenska landsting.

2017-03-14

Lag utan genomslag

Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015 och har som övergripande syfte att stärka och tydliggöra patientens ställning. Vi har haft regeringens uppdrag att följa upp implementeringen av patient...

2016-11-18

Vården ur befolkningens perspektiv 2016

Befolkningens erfarenheter av vården är i fokus för 2016 års International Health Policy Survey (IHP). Studien genomförs årligen av den amerikanska stiftelsen Com...

2015-12-09

Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv

I den här rapporten sammanfattas de svenska och internationella resultaten från International Health Policy Survey 2015, en årlig enkätundersökning om häls...

2012-10-11

Effekter av valfrihet inom hälso- och sjukvård

Har vården blivit mer tillgänglig sedan patienterna fått möjlighet att välja bland olika vårdgivare? Gäller detta i så fall för alla patientgrupper?...

2012-10-09

Vad påverkar patientupplevd kvalitet i primärvården?

I denna studie analyseras olika mått på patientupplevd kvalitet i primärvården. Studien tittar exempelvis på delaktighet, kontinuitet oc...