I denna rapport presenteras en kartläggning av kunskapsläget när det gäller effekter av valfrihet inom hälso- och sjukvården.

Har vårdgivarnas konkurrens om patienterna påverkat hur nöjda patienterna är med vården? Valfrihetsreformerna inom hälso- och sjukvården är ännu i sin linda, men vad vet vi så här långt?

Införandet av valfrihetssystem utgör i flera avseenden en av de mest genomgripande reformerna inom svensk vård och omsorg på senare tid. Valfrihetssystem är idag obligatoriska inom primärvården.

Valfrihetsmodeller införs nu även inom specialistvård och äldreomsorg. Reformernas följder för patienterna är inte klarlagda och det är därför angeläget att undersöka hur patienternas och brukarnas perspektiv tillvaratas inom olika former av valfrihetssystem.