Under senare år har intresset för och behovet av att mäta och öppet redovisa graden av patientnöjdhet ökat. Vi har i den här rapporten granskat vilka faktorer som påverkar patienternas uppfattning av den vård de fick vid ett antal vårdcentraler.

Här är några resultat i korthet:

  • Patienternas upplevda kvalitet i primärvården var lägre i storstad och bland mottagningar där listade individer hade sämre socioekonomiska förutsättningar.
  • Patienter med större genomsnittligt sjukvårdsvårdsbehov upplevde generellt att kvaliteten var högre i den vård de fick.
  • Privata mottagningar fick generellt sett högre betyg – men inte när resultaten korrigerades för socioekonomiska förutsättningar och sjukvårdsbehov.
  • Mottagningar i primärvården som har fler listade individer hade lägre patientupplevd kvalitet.
  • Mottagningar där en stor andel av besöken skedde hos läkare hade en högre patientupplevd kvalitet.

Några av de mått på kvalitet som patienterna värderade var delaktighet, kontinuitet och tillgänglighet.

Rapporten drar några övergripande slutsatser:

För att kunna göra rättvisande jämförelser mellan kvaliteten på olika mottagningar är det viktigt att informationen om de listade patienterna är utförlig och korrekt. Det är särskilt viktigt att använda och utveckla information om vården som ger bättre möjligheter för kvalificerad utvärdering och uppföljning ur ett patientperspektiv.