2023-11-30

Medel mot våld

Måluppfyllelsen för utvecklingsmedel och kompetensstöd till arbete mot våld i nära relationer

2023-10-26

Kontinuitet och fast läkarkontakt

Kartläggning av måluppfyllelsen i överenskommelserna om en god och nära vård: 2023

2023-10-19

Internationella jämförelser av vårdkedjan efter höftfraktur och akut hjärtsvikt

Lärdomar från ett forskningssamarbete mellan Sverige och tio andra länder

2023-09-12

Sweden Health system review

Health systems in transition 2023

2023-08-23

Uppföljning av lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

År 2021 kom en ny lag för att skydda personer som genomgår estetisk kirurgi e...

2023-08-23

Uppföljning av satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa

Vi ska på uppdrag av regeringen följa upp satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa ur ett system- och p...

2023-08-23

Uppdrag att ta fram en lägesbild över den nationella cancerstrategin

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en lägesbild av den nation...

2023-06-26

Utvärdering av regeringens satsning på att öka antalet vårdplatser inom hälso- och sjukvården

Vi har i uppdrag att under 2023-2026 utvärdera regeringens sa...

2023-06-05

Patientmedverkan inom styrning och ledning av hälso- och sjukvården

Vilka är formerna för patient-, brukar- och närståendemedverkan som en del av styrningen och ledningen av region...

2023-05-11

Bibehållet offentligt åtagande i vård- och omsorgssystemet

Behovet av vård och omsorg ökar med en växande och åldrande befolkning. Även förväntningarna på vad vård- och omsorgssystemet ...

2023-04-28

I tid och otid

En fördjupningsstudie om bemanningen i förlossningsvården

2023-04-28

Över tiden?

En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa