Det pågår sedan en tid tillbaka en omställning av hälso- och sjukvården inom kommuner och regioner. Målet med omställningen är att ge patienten en god, nära och samordnad vård, där primärvården är navet och samspelar med annan hälso- och sjukvård och socialtjänsten. Omställningen ska bidra till en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård.

Vi utvärderar omställningen ur ett system- och patientperspektiv med utgångspunkt i de mål som regeringen fastställt: ökad tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. Vi ska belysa hur den nära vården utvecklas och hur omställningen påverkar vården för olika grupper, med ett särskilt fokus på utvecklingen i glesbygd och socioekonomiskt utsatta områden. Vi ska också belysa utvecklingen av samverkan mellan den regionala vården och kommunala vården och omsorgen.

Vi ska även undersöka hur de yrkesverksamma ser på utvecklingen av sina förutsättningar att kunna ge en god och nära vård och hur kompetensförsörjningen utvecklas inom primärvården.

Projektledare Daniel Zetterberg sammanfattar resultaten och beskriver uppdraget som helhet.

Delrapporteringar inom uppdraget

  • I den första delrapporten gav vi en nulägesbild av befolkningens erfarenheter och uppfattningar om fasta kontakter i primärvården och redogjorde för utvecklingen av fasta läkarkontakter under det senaste decenniet.

Fast kontakt i primärvården. Patienters uppfattning om tillgången till fast läkarkontakt och fast vårdkontakt i primärvården.

  • I den andra delrapporten redovisade vi bland annat patienters upplevelser av tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet, och vi undersökte de yrkesverksammas syn på omställningen samt vilka effekter omställningen hittills haft på systemnivå.

Nära vård i sikte? Utvärdering av omställningen till en god och nära vård: delrapport.

  • Uppdraget slutrapporteras i mars 2023 med en samlad utvärdering av omställningen och en belysning av kompetens­försörjningen och av omställningen ur yrkesverksammas perspektiv.