Det pågår sedan en tid tillbaka en omställning av hälso- och sjukvården inom kommuner och regioner. Målet med omställningen är att ge patienten en god, nära och samordnad vård, där primärvården är navet och samspelar med annan hälso- och sjukvård och socialtjänsten. Omställningen ska bidra till en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård.

Vi ska utvärdera omställningen ur ett system- och patientperspektiv med utgångspunkt i de mål som regeringen fastställt: ökad tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. Vi ska belysa hur den nära vården utvecklas och hur omställningen påverkar vården för olika grupper, med ett särskilt fokus på utvecklingen i glesbygd och socioekonomiskt utsatta områden. Vi ska också belysa utvecklingen av samverkan mellan den regionala vården och kommunala vården och omsorgen.

Vi ska även undersöka hur de yrkesverksamma ser på utvecklingen av sina förutsättningar att kunna ge en god och nära vård och hur kompetensförsörjningen utvecklas inom primärvården.

Delrapporteringar inom uppdraget

  • I den första delrapporten gav vi en nulägesbild av befolkningens erfarenheter och uppfattningar om fasta kontakter i primärvården och redogjorde för utvecklingen av fasta läkarkontakter under det senaste decenniet.

Intervju med projektledare Daniel Zetterberg som sammanfattar resultaten och beskriver uppdraget som helhet.

Delrapporten Fast kontakt i primärvården. Patienters uppfattning om tillgången till fast läkarkontakt och fast vårdkontakt i primärvården.

  • En andra delrapportering publiceras i oktober 2021, där vi bland annat redovisar patienters upplevelser av tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet.
  • Uppdraget slutrapporteras i mars 2023 med en samlad utvärdering av omställningen och en belysning av kompetens­försörjningen och av omställningen ur yrkesverksammas perspektiv.