Det pågår sedan en tid tillbaka en omställning av hälso- och sjukvården inom kommuner och regioner. Målet med omställningen är att ge patienten en god, nära och samordnad vård, där primärvården är navet och samspelar med annan hälso- och sjukvård och socialtjänsten. Omställningen ska bidra till en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård.

Vi utvärderar omställningen ur ett system- och patientperspektiv med utgångspunkt i de mål som regeringen fastställt: ökad tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. Vi ska belysa hur den nära vården utvecklas och hur omställningen påverkar vården för olika grupper, med ett särskilt fokus på utvecklingen i glesbygd och socioekonomiskt utsatta områden. Vi ska också belysa utvecklingen av samverkan mellan den regionala vården och kommunala vården och omsorgen. I uppdraget ingår även att undersöka hur de yrkesverksamma ser på utvecklingen av sina förutsättningar att kunna ge en god och nära vård och hur kompetensförsörjningen utvecklas inom primärvården.

Vi har också i uppdrag att årligen genomföra kvantitativa kartläggningar av patienters tillgång till fast läkarkontakt, och att på nationell nivå analysera graden av måluppfyllnad när det gäller mål om fast läkarkontakt (enligt överenskommelsen om en god och nära vård för 2021 och 2022 mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner). Det uppdraget redovisas årligen med start i oktober 2022.

Uppdraget att följa omställningen mot en god och nära vård delrapporteras i mars 2023 och slutrapporteras i mars 2025.

Tidigare delrapporteringar inom uppdraget

Intervju med projektledare Daniel Zetterberg